OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

MATRIKA


Funkce

Jméno

Číslo dveří

Telefon

E-mail

Matrikářka

Dana Konečná

Budova penzionu, nám. Míru 383, Fryšták

+420 702 182 605

matrika@frystak.czd.konecna@frystak.cz

 

Vykonávané agendy:

Ohlašovna


Evidence obyvatel

Matrika

ODDÁVACÍ DNY A HODINY NA MěÚ FRYŠTÁK:  Pátek - 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 hodin, Sobota - 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 hodin

OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PŘIJETÍ PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V MATRIČNÍM OBVODU FRYŠTÁK: Mgr. Lubomír Doležel - starosta, Ing. Pavel Gálík - místostarosta, Mgr. Libor Sovadina - pověřený člen zastupitelstva, Mgr. Sylva Knedlová - pověřená členka zastupitelstva.

Úředně stanovenou místností k oddávání ve Fryštáku je obřadní síň radnice Města Fryštáku.

Vidimace a legalizace

Ověřování listin a podpisů.

Občané si ohou nechat úředně ověřit svůj podpis (nejčastěji je to na různých kupních či darovacích smlouvách, na plné moci, na výpovědích ze spoření či pojištění aj.) K ověření podpisu je nutno dostavit se osobně. Je třeba předložit platný občanský průkaz nebo platný pas a příslušnou listinu, na které se podpis bude ověřovat. Správní poplatek za ověření jednoho podpisu je 30,- Kč.

K ověření listin je potřeba předložit originál, podle kterého se zkontroluje přinesená fotokopie nebo se přímo z originálu zhotoví kopie.

Správní poplatek za ověření jedné strany činí také 30,- Kč.

Upozorňujeme, že ze zákona na nelze ověřit fotokopie průkazů - např. občanského, pasu, řidičského průkazu aj. dále nesmíme ověřovat fotokopie losů, vkladních knížek, šeků, směnek, geometrických plánů, rysů, technických kreseb aj.

CzechPoint

V současné době mohou občané pomocí Czech POINTU získat výpisy z těchto centrálních registrů - obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, Výpis bodového hodnocení osob, Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Registr účastníků provozu MA ISOH, je zde možno učinit podání dle Živnostenského zákona.

Výpisy budou vydávat i nadále notáři, Česká pošta, s.p., Hospodářská komora a Krajský úřad Zlín.

Výdejovým místem na Městském úřadě ve Fryštáku je kancelář pí Dany Konečné a pí Ivany Plškové, na adrese nám. Míru 383, Fryšták (prostory bývalé spořitelny). Více informací: http://www.czechpoint.cz

Vítání dětí do života

INFORMACE K „VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA".

Vážení rodiče, Město Fryšták bude nadále vítat nově narozené děti mezi občany města. Vítání dětí do života se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Fryštáku.

O termínech vítání budou přihlášení rodiče včas informováni. Vítání se bude konat v obřadní síni Městského úřadu Fryšták. Dnem bývá čtvrtek od 15 hodin.

Co je tedy nutné udělat, aby Vaše děťátko bylo uvítáno do života mezi občany města Fryštáku?

Je to jednoduché - stačí vyplnit přihlášku, kterou:

- najdete na webových stránkách města odkaz ZDE

- obdržíte na matrice Městského úřadu Fryšták, náměstí Míru 383

- můžete si ji nechat zaslat e-mailem - kontaktní adresa: matrika@frystak.cz.

Přihlášku buď osobně doručíte na matriku nebo ji tamtéž zašlete poštou - viz výše uvedená adresa. O termínu konání akce budete informováni na Vámi sdělený kontakt.

A potom stačí jen přijít.

Bližší informace ke konání akce "Vítání dětí do života" Vám poskytne matrikářka městského úřadu na adrese Fryšták, náměstí Míru 383, tel. 702 182 605, e-mail: matrika@frystak.cz. Na Vaše děťátko a na Vaši účast se těší Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku. Dana Konečná, matrikářka Městského úřadu Fryšták

Smuteční řečník

Vážení občané, byla jsem Radou města Fryštáku pověřena funkcí "smuteční řečník".

Tuto funkci dosud nikdo oficiálně nevykonával. Městský úřad Fryšták chce vyjít vstříc pozůstalým, kteří mají zájem, aby se s jejich zesnulým někdo rozloučil i za město.Kdo tedy bude mít zájem o smuteční projev v případě smrti blízkého, prosím, kontaktujte mě co nejdříve po úmrtí na Městském úřadě ve Fryštáku. Napište si nebo promyslete nejdůležitější okamžiky ze života zesnulého, údaje o jeho rodině, zaměstnání, koníčcích, vlastnostech aj. To, co byste chtěli, aby bylo v posledním rozloučení vzpomenuto. Smuteční řeč se provádí v kostele ve Fryštáku po církevních obřadech - po dohodě s panem farářem. -DK-

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy

Fryšták je obec I. typu, s matričním a stavebním úřadem.

Fryšták není pověřenou obcí ani obcí s rozšířenou působností. Občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy se NEVYŘIZUJÍ ve Fryštáku. Občanské průkazy a cestovní doklady lze vyřídit na kterékoliv obci v ČR s rozšířenou působností, to zn. nejbliže je to Zlín, Holešov, Otrokovice, Vizovice a od 1. 7. 2018 mohou občané o řidičský průkaz požádat na kterékoliv obci v ČR s rozšířenou působností. Do 30. 6. 2018 lze vyřídit řidičské průkazy na příslušné obci s rozšířenou působností dle trvalého bydliště občana, pro občany Fryštáku je to tedy Magistrát města Zína, detašované pracoviště Prštné.

Důležité informace - změny ve vydávání občanských průakzů a cestovních pasů od 1. července 2018!

Občanské průkazy od 1. 7. 2018 (soubor ke stažení) [ 487.57 kB, PDF ]

Cestovní pasy od 1. 7. 2018 (soubor ke stažení) [ 360.54 kB, PDF ]

Trvalý pobyt

Člověk, který chce změnit trvalý pobyt, se nemusí v místě předchozího pobytu odhlašovat. Přijde na evidence obyvatel v místě - obci, kde se chce přihlásit.

Musí mít s sebou platný občanský průkaz a výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví nemovitosti, do které se přihlašuje. Pokud je sám majitel, nemusí mít nikoho jiného k tomuto úkonu. Pokud je vlastníkem někdo jiný - to vyčteme z příslušného Listu vlastnictví - výpisu z Katastru - musí tento přijít s ním a v kanceláři evidence obyvatel podepsat před pracovnicí evidence souhlas k přihlášení k trvalému pobytu. Někteří občané se kvůli tomu zlobí, ale zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. v tomto bodě chrání majitele nemovitostí, aby se jim leckdo nepřihlásil bez jejich vědomí. A ruku na srdce, každý by měl mít výpis z katastru ke své nemovitosti. Také se mi stává, že až při přihlašování se zjistí, že daná nemovitost, postavená třeba před dvaceti lety, není vůbec zapsaná v katastru. Ale pozor - je to věc vlastníka - majitele. Máte opravdu všichni v pořádku zápisy o svých majetcích?!?

Po zkontrolování všech údajů v přihlašovacím lístku pracovnice evidence obyvatel odstřihne rožek občanského průkazu a vydá potvrzení o změně trvalého pobytu.

Poplatek za změnu TP je 50,- Kč.

Potom občan musí co nejdříve požádat o vydání nového občanského průkazu. K tomuto úkonu potřebuje občanský průkaz - s odstřiženým rožkem a s potvrzením o změně TP. Pokud tam chce zapsat nějaké nové údaje, které v předchozím občanském průkazu nebyly, musí tyto doložit, např. titul diplomem, děti rodnými listy apod. Než bude nový obč.průkaz hotový chodí občan s odstřiženým obč. průkazem a s potvrzením - bez něho je OP neplatný! Při převzetí nového OP se musí starý OP i s potvrzením o změně trvalého pobytu vrátit! -DK-

Určení otcovství

Ve své matriční praxi se setkávám s případy, kdy se např. nastávající maminka neprovdá a myslí si, že postačí, že v porodnici nahlásí otce dítěte. Zde je vyvedena z omylu.

Otcovství - rodičovství je třeba určit na matrice, a to za přítomnosti obou rodičů.

Za předpokladu, že jsou oba dva svobodní, přinesou si každý svůj občanský průkaz/platný!/ a svůj rodný list/kvůli údajům o rodičích/. Nastávající matka také má předložit těhotenský průkaz, že dítě již bylo opravdu počato - nelze určovat otcovství, pokud není žena těhotná. S matrikářkou sepíší zápis, dohodnou se na příjmení nenarozeného dítěte a zápis oba dva před matrikářkou podepíší. Matka si tento zápis vezme s sebou do porodnice, kde ho při příjmu odevzdá. Dítě i neprovdané matky tak bude mít ve svém rodném listě uvedeného otce.

Určení rodičovství lze také provést u již narozeného dítěte. Opět musí přijít oba rodiče, mít zase všechny doklady a rodný list narozeného dítěte. Sepíše se Zápis o určení rodičovství k narozenému dítěti. Matrikářka jej spolu s průvodním dopisem a původním rodným listem odešle matrice, která vyhotovila rodný list dítěte. Zde bude učiněn dodatečný zápis o otci a vyhotoven nový rodný list dítěte a odeslán na udanou adresu matky či otce. Problém je u nastávajících matek, které byly provdány a jejich rozsudek o rozvodu nabyl právní moci před méně než třemi sty dny. Tady se vždy podle zákona považuje za otce dítěte rozvedený manžel matky, tedy, když se matka znovu neprovdá. Takové určení ani popření otcovství nelze provést na matrice, ale pouze u soudu.

Pokud je nastávající matka rozvedená více než 300 dnů, může se určit otcovství na matrice, ale matka musí ještě předložit rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci rozsudku. Další konkrétní dotazy a problémy můžete řešit na matrice ve Fryštáku v úřední dny - tj. pondělí a středa, případně po telefonické domluvě i v jiný den. -DK-

Potřebuji si vyřídit

Občan na úřadě:

Jak se zachovat v různých životních situacích - návody k řešení situací (manželství, matriky, trvalý pobyt, cizinci a pod.) - ZDE

Osobní doklady - informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, jejich platnost, výměna a pod. - ZDE. 


Statistika:


 

 

 

 

 

 

 


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb