OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Obec I. typu, s matričním a stavebním úřadem. Fryšták není pověřenou obcí ani obcí s rozšířenou působností.

Občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy se NEVYŘIZUJÍ ve Fryštáku.

Občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy lze vyřídit na kterékoliv obci v ČR s rozšířenou působností, to zn. nejbliže je to Zlín, Holešov, Otrokovice, Vizovice.

www.frystak.cz

E-mail pro elektronická podání: epodatelna@frystak.cz

E-mail pro ostatní podání: podatelna@frystak.cz

Telefonní seznam úřadu: ZDE

IČO: 00283916, DIČ CZ00283916.

Účet: KB Zlín 19-3724661/0100. Účet určený jen pro platbu místních poplatků (odpady a psi) KB Zlín 107-9557760227/0100.

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod.


Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Městského úřadu ve Fryštáku - náměstí Míru č. p. 43, 763 16 Fryšták

Kromě zanechání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením (Výzvou k vyzvednutí poštovních zásilek), nelze na sídlo ohlašovny občanům, kteří mají jako údaj o místu trvalého pobytu uvedenou adresu ohlašovny náměstí Míru č. p. 43, 763 16 Fryšták doručovat konkrétní zásilky, neboť v budově Městského úřadu ve Fryštáku nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou zásilku či korespondenci předat.

Občan zde nemá ani zřízenou poštovní schránku, ze které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani v jiném právním předpise (daňovém řádu) nestanoví vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno přihlášen k trvalému pobytu, žádnou povinnost k uchovávání konkrétních zásilek na místě. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který neukládá ani vlastníkovi objektu ani ohlašovně v tomto smyslu povinnost přebírat těmto nahlášeným osobám poštovní zásilky, ale pouze povinnost zajistit vhodné místo pro uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením.

Ze zákona (zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u pošty) může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou i v případě, že si adresát zásilku na poště do deseti dní nevyzvedne. Městský úřad Fryšták není oprávněn přebírat soukromou korespondenci a zásilky fyzických osob, ale ze zákona má povinnost zanechávat od doručovatelů listovních zásilek ve svém sídle oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro osoby, které zde mají trvalý pobyt.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na město Fryšták, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování dokumentů. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny na náměstí Míru 43, aby sledovali doručování na danou adresu a pravidelně se na podatelně (osobně či telefonicky) informovali.

Telefonní kontakt na podatelnu MěÚ Fryšták, na kterou se doručují oznámení a výzvy s poučením pro občany o uložených zásilkách s trvalým pobytem na adrese: Městský úřad Fryšták, ohlašovna, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták,  
je (+420) 577 911 051, a to v úřední dny (pondělí, středa) v době od 07:00-17:00 hodin, v neúřední dny (úterý, čtvrtek) od 07:00-15:00 hodin, v pátek od 07:00-13:30 hod. Polední přestávka 11:30 - 12.00 hod.

1. Konkrétní zásilky pro adresáty jsou uloženy u České pošty, s. p., Fryšták, na adrese nám. Míru 19, 763 16 Fryšták. Otevírací doba: PO až PÁ 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod. Tel. kontakt: +420 577 911 148.

Pouze dokumenty z Okresního soudu ve Zlíně jsou ponechány přímo na podatelně okresního soudu (jelikož využívají doručování jiného doručovacího orgánu - vlastního zaměstnance).

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení o uložení zásilky ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, dokument se považuje za doručený posledním dnem této lhůty.

3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

4. Jestliže bude občanem převzetí zásilky odmítnuto nebo znemožněno předání oznámení a výzvy s poučením nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude dokument považován za doručený dnem, kdy došlo
k neúspěšnému pokusu o doručení.

Poštovní zásilku lze adresátovi také zaslat na jinou adresu, která byla úřadu adresátem nebo jiným hodnověrným způsobem sdělena. Existuje několik způsobů pro možné vyzvedávání poštovních zásilek. Každý občan má možnost např.:

- na ohlašovně MěÚ Fryšták nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být zásilky doručovány, tzv. adresu pro doručování,

- správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení dokumenty doručovat, může nahlásit také emailovou adresu,

- zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení dokumentu použít,

- neplacené služby „odnos, kdy si adresát chodí na Českou poštu, s. p. pro zásilky sám,

- požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba),

- zajistit si změnu místa dodání „dosílku pošty" na adresu, kterou České poště, s. p. oznámí (placená služba),

- zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX - zamykatelnou poštovní přihrádku (placená služba), která slouží k osobnímu vyzvedávání zásilek na poště bez čekání a v libovolném čase otevírací doby pošty.


Městský úřad Fryšták tímto informuje daňové subjekty, že orgány Městského úřadu ve Fryštáku, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.


Petice na podporu D49 a D55:


 
Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb