OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA FRYŠTÁK | Město Fryšták

Město Fryšták

Evropské fondy a dotace

OBNOVA čtyř kamenných prvků a stavebních prvků v Kostele sv. Mikuláše

V období od dubna do října 2016 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták v obnově významné fryštácké kulturní památky – kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, rejstř. č. 15865-7/1870. Jednalo se o obnovu 4 ks kamenných prvků (1 kamenné ostění vstupních dveří z předsíně do lodi, 1 kamenné ostění vstupních dveří z presbytáře do sakristie, 2 kropenky – vč. základových desek – po obou stranách hlavního vstupu do lodi – uměleckořemeslná díla ve smyslu ust. § 14 odst. 8 památkového zákona) a opravu pískovcových stavebních prvků – obložení exteriéru kostela. Na tuto obnovu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (21.900 Kč), ale také se podařilo získat finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 z Ministerstva kultury ČR ve výši 105 tis. Kč na obnovu této kulturní památky Obrázky z obnovy naleznete ve fotogalerii - odkaz ZDE.

- - -


POKRAČOVÁNÍ REHABILITACE kapličky ve Vítové

Město Fryšták schválilo pro rok 2016 provedení II. etapy obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové, rejstř. č. 103005. Po provedení výměny stávající střešní krytiny a obnovy krovu v roce 2015 byly zahájeny práce spojené s odvlhčením objektu, které spočívaly v odkopání objektu, provedení hydroizolace, provedení nové dešťové kanalizace a přípojky NN. Na tuto etapu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města v celkové výši 208.077,- Kč vč. DPH. Na jednání Zastupitelstva města Fryšták dne 19. 10. 2016 bylo pro rok 2017 schváleno vyčlenění finančních prostředků na dokončení prací na tomto objektu, které předpokládají částku ve výši 600tis Kč.


P O D Ě K O V Á N Í.  Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 184.000,- Kč, která byla využita na obnovu pískovcových portálů a soklů kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. Tyto finanční prostředky byly využity dle smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace D/1069/2015/KUL.

- - -


ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO FRYŠTÁK – Zateplení obvodového pláště a výměna oken Počátkem roku 2014 uspělo město Fryšták s žádostí o poskytnutí podpory na „ZS Fryšták - Zateplení obvodového pláště a výměna oken“. Vzhledem k čerpání podpory z fondů Státního fondu životního prostředí (SFŽP) u jiných projektů, bylo zateplení objektu Zdravotního střediska podpořeno dotací z fondů ERDF částkou 1.717.165,54 Kč, což představuje 60% z uznatelných nákladů, které se u této akce počítaly z částky bez DPH. Zbývající náklady uhradilo město Fryšták ze svého rozpočtu. Celková výše nákladů stavební části byla 3.943.398,54 Kč včetně DPH. V rámci akce byl zateplen obvodový plášť zdravotního střediska, staré výplně otvorů – okna a vstupní dveře byly nahrazeny novými výplněmi, splňujícími požadavky energetického auditu. Byla zateplena střecha nad vstupem do objektu a nad dětským pavilonem. Náklady na vytápění za rok 2015 budou vyhodnoceny a budou zahrnuty do závěrečného vyhodnocení akce.

M. Kasala

- - -


OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE a KROVU na kapličce ve Vítové.

V měsíci říjnu 2015 ukončilo Město Fryšták I. etapu obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové, rejstř. č. 103005. Jednalo se o výměnu stávající střešní krytiny a krovu. Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (146.364,- Kč), ale také se podařilo získat finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015 poskytovaný Ministerstvem kultury ČR ve výši 163 tis. Kč na obnovu této kulturní památky. Při opravě střechy byl do kopule pod křížem vložen dopis psaný starostou města o průběhu celé akce obnovy kapličky a také fotokopie nalezeného dopisu od pí Anežky Ernestové o obnově kapličky v roce 1964.

- - - - - - - - - - - - - - -

- - -


P O D Ě K O V Á N Í Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 184.000,- Kč, která byla využita na obnovu pískovcových portálů a soklů kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. Tyto finanční prostředky byly využity dle smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace D/1069/2015/KUL.

- - -


OPRAVA PORTÁLŮ a SOKLŮ na Kostele sv. Mikuláše. V období od dubna do září 2015 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták v obnově významné fryštácké kulturní památky – kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, rejstř. č. 15865-7/1870. Jednalo se o obnovu venkovního pískovcového soklu, obnovu pískovcového obložení soklové části interiéru a obnova 5 ks kamenných architektonických prvků fasády (3 ks vstupních portálů na čelní straně kostela, 1 ks vstupního portálu vstupu do presbytáře a na kazatelnu a 1 ks okenního ostění). Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (40. tisíc Kč), ale také se podařilo získat finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 z Ministerstva kultury ČR ve výši 200 tis. Kč na obnovu této kulturní památky. Odkaz na fotografie zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.873661662702013.1073741828.392613800806804&type=3

- - -

 


Dne 18. 3. 2014 byl rozšířen vozový park Technických služeb Fryštáku o Samosběrný čistící vůz Ladog G129 N20 a čelní odmetací kartáč, které město Fryšták získalo díky Státnímu fondu životního prostředí ČR (SFŽP), v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní ose 2, Podoblasti2.1.3 – Snižování emisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Cesta k získání stroje byla dlouhá – žádost byla podána koncem roku 2011, akceptována byla počátkem roku 2012. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi počátkem roku 2013.

Výběrové řízení na dodavatele zametacího stroje a podpis smluv s dodavatelem a se SFŽP se uskutečnily v 2. polovině roku 2013 a pak již bylo jen na dodavateli – společnosti Kobit spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - aby stroj v celkové hodnotě 3 859 658,- Kč vyrobila. Fond (SFŽP) poskytl dotaci ve výši 198 450,- Kč, ze státního rozpočtu – z Fondu soudržnosti město Fryšták získalo 3 373 650,- Kč. Nezbývá než popřát kolegům z technických služeb bezproblémový chod zametacího stroje při zajištění úklidu místních komunikací.

V roce 2015  Samosběrný čistící vůz Ladog G129 N20 sloužil k účelu bez zjevných závad a v rozsahu dotačních podmínek.

Ing. Miloslav Kasala Vedoucí OSM

- - -

 


 

- - -

 

 

Město Fryšták získalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 5. tisíc korun na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Tyto finanční prostředky byly využity na:

• výdaje vzniklé za uskutečněný zásah jednotky SDH Fryšták na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod

• výdaje vzniklé a uhrazené v uvedeném období na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky SDH Fryšták (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.).

Vedení města Fryštáku za tyto přidělené finanční prostředky Zlínskému kraji děkuje.

Zveřejněno dne 18.12.2013


- - -

 

- - -

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ.  Soňa Zatloukalová děkuje za poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013, která byla využita na II. etapu stavební obnovy střechy měšťanského domu Hrubá hospoda.


PODĚKOVÁNÍ

Město Fryšták získalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 16. tisíc korun na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od 1.1. 2012 do 31.12. 2012. Tyto finanční prostředky budou využity na výdaje vzniklé a uhrazení v tomto období na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS Zlínského kraje, velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích ZK. Dále budou využity na uskutečněné zásahy jednotky SDH na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod a také na věcné vybavení neinvestiční povahy. Vedení města za tyto přidělené finanční prostředky Zlínskému kraji děkuje.

- - -


Slavnostní otevření Polyfunkčního domu s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku, proběhlo v pátek dne 19. srpna 2011. Dopoledního slavnostního otevření se zúčastnili zástupci kraje – hejtman MVDr. Stanislav Mišák, statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, ředitelka HZS ZK Ing. Jarmila Čičmancová, velitel stanice Zlín Ing. Jiří Moskva, zástupci okresního a krajského sdružení hasičů Ing. Josef Bernatík, Vlastimil Nevařil a Josef Krajča, starostové okolních obcí a samozřejmě vedení města Fryštáku. Odpolední část programu zahájil průvod mažoretek za doprovodu Dechového orchestru mladých Zlín pod vedením dirigenta Libora Mikla. Slavnostní projevy přednesli starosta města Mgr. Lubomír Doležel a kronikář PhDr. Česlav Zapletal. Vysvěcení objektu a hasičské techniky se ujal fryštácký farář P. Miroslav Dibelka. Vedení města vyslovuje všem organizátorům i hostům velký dík za účast na této akci.

 

- - -

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava. Stavba polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí (otevřen 19. 8. 2011), byla realizována díky prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Střední Morava) za přispění Zlínského a Olomouckého kraje. V tomto případě se jednalo o částku 11 648 413,- Kč.


- - -

OPRAVA HISTORICKÉHO KŘÍŽE V DOLNÍ VSI

V průběhu prázdnin roku 2011 prošla důkladnou restaurací další významná fryštácká kulturní památka. Jednalo se o historický pískovcový kříž v Dolní Vsi. Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (60. tisíc Kč), ale také se podařilo získat účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 40 tis. Kč na restaurování této kulturní památky. Restaurátorka Pavla Hradilová k opravě této památky mj. uvedla… Jedná se o významnou památku, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 39635/7. Pískovcový kříž je umístěn u silnice vedoucí Dolní Vsí, naproti domu č. 113 a je to nejstarší a nejmohutnější kříž ve Fryštáku. Podle již málo zřetelné datace na zadní straně podstavce byl zhotoven a osazen na současné místo dne 29. máje 1833. Kříž stál původně uprostřed návsi, kde je v současné době zástavba nových domů číslo 106, 81 a 126. Mezi těmito domy je stěsnán a ztratil tak svůj původní půvab. Kříž je zhotoven z místního pískovce střední zrnitosti. Je osazen na nízké čtvercové základně s profilovanou patkou a čtverhranným balustrovým podstavcem, zakončeným římsou. Na přední straně podstavce je vysekána reliéfní postava Panny Marie Bolestné, na zadní straně je málo čitelná datace zhotovení kříže – 1833. Na podstavci spočívá pylon, na který navazuje kříž s Kristem, nad jehož hlavou je vysekána blána s nápisem INRI. Ramena kříže jsou zakončena motivem ve tvaru jetelových listů. Tato významná kulturní památka byla restaurována koncem osmdesátých let minulého století. Vlivem exhalací v ovzduší a zejména kyselými dešti byl její povrch značně narušen a znečištěn. Kvůli zastínění vzrostlou vegetací a keři, které rostou v bezprostřední blízkosti kříže, došlo k dlouhodobému zvýšení vlhkosti kamene, což vedlo k většímu růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu. Vzhledem k poškození památky bylo nutné provést kompletní restaurátorský zásah. Restaurátorské práce byly zahájeny začátkem června 2011 a byly ukončeny dne 23. srpna 2011, předáním hotového díla zástupci NPÚ Kroměříž a investorovi. Restaurátorské práce spočívaly v odstranění mechů, lišejníku a prachových částic z povrchu kamene. Po očištění bylo nutné zvětralý pískovec zpevnit, vyplnit spáry a defekty. Dále byly domodelovány poškozené a chybějící části minerální směsí strukturou a barevností odpovídající originálu. Po opracování byly doplňky lokálně retušovány do výrazu kamene. Chybějící část svatozáře byla zhotovena podle originálu a celá svatozář byla pozlacena plátkovým zlatem. Cílem restaurování bylo provést technologicky i řemeslně kvalitní obnovu památky, na kterou by měl navázat pravidelný cyklus odborné údržby. -pn- Obrázky z opravy najdete ve fotogalerii - odkaz ZDE.


- - -

Mateřská škola ve Fryštáku v novém kabátě. Na začátku letních prázdniny začala probíhat celková rekonstrukce obvodového pláště budovy Mateřské školy ve Fryštáku na Komenského ulici. Předmětem stavebních úprav objektu byla především výměna starých oken a vchodových dveří za nová plastová a také celkové zateplení obvodových plášťů budovy a stropů. Starosta města Mgr. Lubomír Doležel potvrdil, že tuto rozsáhlou opravu bylo možno uskutečnit pouze díky financování z Operačního programu životní prostředí a z fondů EU. „Díky finančním prostředkům ve výši 1.417.595,- Kč, které uvolnila Evropská unie (Fond soudržnosti) – což je mimochodem 85% uznatelných nákladů tak budova školky, která byla postavena už před více jak třiceti lety (1979) dostane takříkajíc nový kabát“. Město s touto investiční akcí počítalo už při přípravě letošního rozpočtu a vyčlenilo na ni mj.166.775,90 Kč – tedy ministerstvem požadovaných 10 %. Celková částka opravy se ovšem pohybuje ve výši kolem 3,5 mil. korun proto i zbylé 2 miliony muselo město vyčlenit ze svého rozpočtu. Všechny stavební práce probíhají v souladu s časovým harmonogramem a jejich dokončení bylo naplánováno ke 20. srpnu 2010. První zářijový den se už tedy rodiče s předškolními dětmi vydají do opravené školky na Komenského ulici. Nová budova fryštácké mateřské školy tak získá nejenom krásný vzhled, ale i tolik důležité tepelně izolační vlastnosti, které do budoucna přinesou značné úspory energie a zlepšení životního prostředí v našem městě. -pn-

 


- - -

 

Město Fryšták obdrželo pro rok 2009 od Zlínského krajě dotaci ve výši 20.000,- Kč na vybavení, odbornou přípravu, školení, výdaje a věcné vybavení spojené se zásahem Jednotky dobrovolných hasičů Fryšták. Vyvěšeno 10.11.2009 - 31.12.2009. Informace o realizaci investičních akcí „Kanalizace Vítová“ a „Vodovod Vítová“ za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, které poskytlo dotaci ve výši 11.528,- tis. Kč a rovněž díky dotaci Zlínského kraje, který přislíbil dotaci 1.980,- tis. Kč. Více informací ZDE [ 79.57 kB, PDF ]. Zastupitelstvo města Fryštáku vyslovuje poděkování Zlínskému kraji za peněžitý dar ve výši 10. tisíc korun, který byl poskytnut jako účelová neinvestiční dotace na pořádání kulturní akce "Valašské setkání - Fryšták 2010" konané dne 9. 4. 2010. Ve Fryštáku dne 26. 7. 2010. Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, Zlín, IČ : 70891320, DIČ : CZ70891320, poskytl Městu Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ : 00283916, účelovou neinvestiční dotaci ze svého rozpočtu ve výši 6.000 Kč na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Fryštáku, a to na výdaje vzniklé a uhrazené od 1.1.2010 do 31.12.2010 dle účelů specifikovaných ve Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK (číslo D/2256/2010/KH).


- - -

Informace o realizaci investiční akce Vodovod Fryšták - ulice Dolnoveská, Korábová a Holešovská.

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o realizaci a úspěšném ukončení investiční akce Vododod Fryšták - ulice Dolnoveská, Korábová a Holešovská. Tato investiční akce byla dlouhodobě připravována z důvodu stálého poklesu hladiny podzemních vod v našem regionu a s ním postupující zhoršování kvality vod jímaných v našich studnách.Vzhledem k finanční náročnosti této investice Město Fryšták požádalo o dotaci Zlínský kraj a Ministerstvo zemědělství, odbor vodovodů a kanalizací.

U obou těchto institucí jsme byli úspěšní - Zlínský kraj přispěl na realizaci vodovodních řadů na ulici Dolnoveská, Korábová a Holešovská částkou 940.000,- Kč, Ministerstvo zemědělství poskytlo 4.280.000,- Kč.
Dodavatelem, vzešlým z výběrového řízení se stala firma IMOS Zlín, s.r.o, Tečovice 353, která se stavebních prací zhostila na výbornou. Celkové stavební náklady na realizaci vodovodních řadů byly ve výši 10.004.936,- Kč.
Stavebně byly vodovody ukončeny kolaudacemi - v měsíci říjnu byly zkolaudovány vodovodní řady Dolnoveská a Korábová, v prosinci pak proběhla kolaudace vodovodu na ulici Holešovská.

Zveřejněno 15.12.2008

Ing. Miloslav Kasala, vedoucí OSMM


 


Oficiální stránky města Fyšták | History of Fryšták | vypnout grafiku | mobilní verze  | mapa webu  | Code by PCHweb