Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Monitoring kvality ovzduší ve Fryštáku

Monitoring kvality ovzduší ve Fryštáku

Asekol EKO-KOM


Energetická koncepce - Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro zónu Střední Morava - informace pro občany

 

Zveřejňujeme obdrženou informaci, kterou zpracovává Ministerstvo životního prostředí ČR ve věci návrhu znění aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO). V návaznosti na nově provedené a doplněné analýzy kvality ovzduší vyplývá, že stávající opatření nejsou dostatečná k dosažení imisních limitů, vypracovalo návrh nových opatření majících za cíl dosažení zákonem stanovených imisních limitů v zóně Střední Morava, a tento zaslalo MŽP městu k vyjádření, zejména k nově navrženým opatřením, jejich realizace je v působnosti obce.  Návrh zahrnuje Opatření přijatá před zpracováním Programu (C.1), Cíle ochrany ovzduší zóna Střední Morava (C.2), a to dosažení imisních limitů pro částice PM2,5 a pro benzo[a]pyren, seznam cílových obcí je uveden v tab. 3 a 4. Dále Východiska pro stanovení nových opatření Programu (C.3), je nezbytné stanovit opatření pro sektor vytápění domácností a průmysl a Definice nových opatření Programu (C.4), tedy účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší a zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.

Kód opatření PZKO_2020_1 – Účinná kontrola plnění požadavků kladených a provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší. Cílem  opatření  je  zajistit  a  kontrolovat,  aby provozovatelé  spalovacích  zdrojů dodržovali požadavky  zákona  o  ochraně  ovzduší,  zejména  co  se  týče povinné  instalace  akumulační nádrže, pravidelných technických kontrol spalovaného paliva a instalace a provozu kotlů v souladu s pokyny výrobce a dodavatele a s přílohou č. 11 zákona o ochraně ovzduší Pro zajištění plnění požadavku zákona týkajícího se zákazu spalovacích zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy splatností od 1. září 2022 (§ 17 odst. 1 písm. g) a § 41 odst. 16 zákona o ochraně  ovzduší)  budou  kraje a  obce  aktivně  přistupovat  k nabízené  finanční  pomoci, s cílem zprostředkovat podporu obyvatelům na svém území. Obce by rovněž měly, pokud je to možné, usilovat o vytvoření vlastní dodatečné finanční podpory (dotace nebo půjčky) pro výměnu stávajících zastaralých kotlů v rámci svého území. Obce a kraje by měly zvážit snížení bariéry pro zapojení nízkopříjmových skupin, např. prostřednictvím vlastního finančního příspěvku nebo zapojením do programu bezúročných půjček pro výměnu kotlů (viz výzva č. 1/2019 NPŽP, případně další). Dále mohou pomoci směřovat podporu do oblastí (a ke skupinám obyvatel), které jsou nejvíce rizikové a kde lze například očekávat problematické naplnění požadavku na provoz kotlů 3. a vyšší třídy po roce 2022 a poskytovat asistenci možným žadatelům a zvyšovat povědomí o existujících formách podpory. Obce a kraje by měly také aktivně zvyšovat povědomí o nabízených dotačních titulech u svých obyvatel. Obce a kraje budou také usilovat o obměnu spalovacích stacionárních zdrojů provozovaných v objektech, které spravují, pro které lze rovněž využít státem poskytovanou finanční podporu.

Kontrola technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) musí proběhnout každé 3 roky, poslední kontrola zdrojů instalovaných před rokem 2016 proběhla v roce 2019 (příp. v některých případech v roce 2020), další kontrola musí proběhnout do konce roku 2022 (v některých případech budou kontroly dobíhat ještě v roce 2023).  Splnění této povinnosti musí proto OÚ ORP prověřit do konce roku 2023. Kontrola spalovacího zdroje dle § 17 odst. 2 nebo § 17 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší proběhne dle potřeby v návaznosti na zjištěné skutečnosti. Zákaz provozu spalovacích stacionárních zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy, případně kotlů nezařazených, je účinný od 1. září 2022, veškeré aktivity směřující k podpoře jeho plnění je tedy třeba směřovat nejpozději k tomuto datu, nicméně je žádoucí usilovat o to, aby výměna všech nevyhovujících zdrojů proběhla co nejdříve. MŽP, obce a kraj prověří možnost poskytování finanční podpory a její rozsah v čase motivaci instalace akumulačních nádrží do 6 měsíců od vydání PZKO. O závěru tohoto svého prověření budou obce a kraj bezodkladně informovat MŽP.  Spuštění programů finanční podpory by mělo proběhnout do konce roku 2021. Hrubým odhadem lze očekávat, že by mohly být podpořené projekty realizované do konce roku 2025 (vezme-li se v úvahu čas na administraci výzev a žádostí a případnou instalaci akumulační nádrže).

Kód opatření PZKO_2020_2 – Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.

Obce a kraje budou vést osvětové kampaně k větší informovanosti veřejnosti, resp. provozovatelů, např.  prostřednictvím seminářů, kontaktních kampaní, tiskových a jiných propagačních materiálů týkající se spalování kvalitního paliva. Významným faktorem pro úspěch kampaně může být zapojení v místě působících odborně způsobilých osob pro kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů, kominíků či topenářů. Informační kampaně musí akcentovat pozitivní dopady správného provozu zdroje, a to nejen z hlediska životního prostředí a dopadů na zdraví, ale také z hlediska ekonomických výhod pro konkrétního provozovatele. Správně provozovaný zdroj může mít vyšší reálnou účinnost (použití suchého vs. vlhkého dřeva), může mít nižší nároky na údržbu zdroje a spalinové cesty (zanášení spalinových cest u mokrého dřeva nebo nedokonale spáleného uhlí), nižší požární riziko (vyšší je u zanesených spalinových cest, při zbytečně vysoké teplotě spalin), vyšší životnost zdroje a jeho příslušenství (životnost se snižuje se spalováním odpadu, při provozu bez předepsané akumulační nádoby apod.).

Odborně způsobilé osoby a kominíci by měli ve spolupráci s obcí informovat obyvatele o správném skladování dřeva a potřebě spalovat výlučně proschlé dřevo, čímž se zvýší nejen účinnost spalování a sníží náklady na vytápění, ale také se sníží množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší, vč. karcinogenního benzo(a)pyrenu, kterému jsou provozovatelé kotlů spalující mokré dřevo nadměrně vystaveni. Bude vhodné koordinovat informační/osvětovou kampaň obce s kontrolou technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h), v rámci které, bude probíhat informování obyvatel v návaznosti na opatření prováděná na národní úrovni (viz výše). Efekt informační/osvětové kampaně týkající se obecně využívání kvalitního paliva se může dostavit každou zimní sezónu. Efekt opatření týkajícího se spalování dostatečně suchého dřeva je možné očekávat do roku 2024 (první informační/osvětové kampaně zdůrazňující potřebu spalování optimálně proschlého dřeva by měly proběhnout nejpozději v roce 2021, uvážíme-li čas na správné proschnutí dřeva (2 roky) pohybujeme se někde v horizontu roku 2023).

Rada města Fryštáku bere na vědomí návrhovou část programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro zónu Střední Morava zaslanou Ministerstvem životního prostředí ve věci analýzy dopadu stávajících opatření na kvalitu ovzduší, stanovení opatření pro sektor vytápění domácností a průmyslu a stanovení nových opatření k dosažení imisních limitů v zóně Střední Morava. V rámci osvětové kampaně k větší informovanosti veřejnosti, které se týkají spalování kvalitního paliva s cílem zdůraznit pozitivní dopady správného provozu spalovacích zdrojů z hlediska životního prostředí, dopadů na zdraví a z hlediska ekonomických výhod pro provozovatele konstatuje, že odpovědným za chování ve věci zlepšování kvality ovzduší je kromě města především každý jeden občan, každá domácnost, přičemž odpovědnost za toto chování z občana nemůže žádný orgán sejmout.

Materiál  návrhu strategického dokumentu ke stažení ZDE.

 

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí ČR s dalšími strategickými dokumenty k tématu: https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty

 

nahoru