Fryšták
Město Fryšták

Odpady

Kontakt

Kateřina Večeřová

 • referentka odboru technicko-hospodářského
 • správa systému nakládání s odpady
 • kancelář č. 110
 • tel.: 702 182 609
 • e-mail: k.vecerova@frystak.cz

Mgr. Ivana Plšková

 • refentka ekonomicko-správního odboru
 • správa místních poplatků za komunální odpad
 • detaš. pracoviště, budova penzionu
 • tel.: 702 182 606
 • e-mail: i.plskova@frystak.cz

MESOH

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Vážení občané,

k 1. 10. 2019 byl oficiálně zahájen Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství MESOH ve městě Fryšták. Každá sběrná nádoba musí být k 1. 10. 2019 označena etiketou s unikátním permanentním čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení sběrné nádoby. 

Pro získání EKO-bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a snižování produkce odpadů je NUTNÉ vyplnit celý „Odpadový dotazník“ ve svém odpadovém účtu včetně uvedení až 5ti způsobů, jakými domácnost snižuje produkci odpadů a POTVRDIT „Inventuru stanoviště“, kde současně odsouhlasíte i seznam účastníků evidovaných na stanovišti (v domácnosti) a množství sběrných nádob včetně jejich označení kódem. Bez těchto úkonů nebude účet aktivní a EKO-body příslušná domácnost nebude mít zaznamenány.

V rámci třídění plastu upozorňujeme, že volný objemný plast jako je zahradní nábytek, květináče, truhlíky, kbelíky, boby, přepravky apod., je možné ukládat pouze na dvoře Technický služeb Fryšták. Při pravidelném svozu plastů v pytlích nebude tento objemový plast svezen, a to v návaznosti na požadavky svozové společnosti.

Podrobnější informace: www.mojeodpadky.cz.  Děkujeme za spolupráci! 

Plakátky k třídění odpadu ve Fryštáku s podrobnými informacemi ke stažení zde:

Jak tříditEfektivně využitá popelniceKompostovat má smyslSprávné třídění odpadů

Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz. Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. 

Technické služby města Fryštáku

Provozní doba:

 • Středa 14.00-18.00 hodin.
 • Sobota 8.00-13.00 hodin (prosinec - únor). Bez polední pauzy. 
 • Sobota 8.00-16.00 hodin (březen - listopad). Polední pauza 12.00-12.30 hodin.

Na dvoře TS Fryšták není vykonávána žádná agenda. Probíhá zde sběr odpadů a výdej pytlů na tříděný odpad v určené provozní době.

Kontakt: Miroslav Dubovský, tel. 720 513 260

Otevření v době státní svátků

Upozorňujeme, že dvůr Technických služeb Fryšták nebude otevřen v době státních svátků, které připadnou na středy a soboty. Mimořádné uzavírky dvora budou v dostatečném předstihu oznamovány prostř. Fryštákých listů, webových stránek města a místního rozhlasu. 

Dokumenty

Informace o systému MESOH podává a vydávání čárových kódů vyřizuje paní Kateřina Večeřová, na odboru OTH, mezipatro radnice, dveře č. 110.

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2021 (28.46 kB)

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Fryštáku.

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Účinnost od 1. 1. 2021.

Komentář k OZV č. 1/2020

Další informace k poplatkům


Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů města Fryštáku

Certifikát Asekol

V loňském roce občané obce odevzdali k recyklaci 9 324,00 kg vysloužilých elektrozařízení.

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané našeho města jsou si vědomi významností třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 172,79 MWh elektřiny, 15 467,67 litrů ropy, 518,78 m3 vody a 6,26 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 16,24 tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 641,78 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

logo

Nebezpečný opad

NEBEZPEČNÝ ODPAD - Vzhledem k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňujeme, že od měsíce ledna roku 2007 budou od občanů města Fryštáku odebírány při svozu nebezpečného odpadu pouze výrobky podléhající zpětnému odběru tzn., že odevzdávané výrobky (lednice, televizory) musí být v kompletním stavu (nelze odebírat kompresory z lednic, obrazovky z TV apod.). Pokud výrobky nebudou kompletní, budou považovány jako odpad a město bude povinno za tento odpad hradit částku dle ceníku sběrných dvorů. Následně by potom došlo k přeúčtování na jednotlivé občany, čemuž chceme samozřejmě předejít.

Co, jak a kde třídit:

 • autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci - tj. Magistrát města Zlína), některé části do kovošrotů
 • nebezpečný odpad - chemikálie, oleje z vozidel, olejové filtry, akumulátory, pneumatiky, plastové obaly od motorových a převodových olejů, staré barvy, staré prostředky proti škůdcům, zářivky, výbojková svítidla, elektrotechnika jako počítače, televize, kuchyňské spotřebiče,kabely, telefony, gumy, zahradní hadice. Svoz probíhá 2x ročně (soboty), mobilní svoz na ohlášených zastávkách v městě
 • popelnice - drobný směsný odpad po vytřídění papíru, skla, plastů, nebezpečných odpadů a komodit určených ke zpětnému odběru (např. pneumatiky), dále sem patří popel, sečená tráva, listí,, obaly označené C/PAP, CD nosiče, PVC, novodurové trubky, PVC misky se značkou 3, některé hračky, hygienické potřeby (kapesníky pleny a dámské hygienické potřeby), oblečení (popř. charita), papír mastný a znečištěný, uhlový a voskovaný, keramika, porcelán drátěné sklo, zrcadlo, kovové obaly, plechovky a konzervy, hrnce, hliníková víčka, alobal- NE tekutý a nebezpečný odpad!
 • papír/modrý pytel - papír novinový, časopisy, reklamní letáky, veškerý starý papír, knihy, balící papír, rozložené obaly z lepenky, nápojové a jiné kartony a krabice, obaly z tetrapaku. Není vhodné zde ukládat mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • plast a umělé hmoty/žlutý pytel - láhve z plastů čiré i barevné, PET lahve, láhve od aviváží, jaru, obaly označené P, PE, PS, polystyrén, kelímky od jogurtů, silonové nebo igelitové tašky a sáčky, plastový obal od CD. Obaly vhazujte prázdné a pokud možno stlačené. Neukládejte zde prosím novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Pravidelný odvoz dle rozpisu od jednotlivých nemovitostí
 • sklo (láhve, sklenice, skleněné obaly) - zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo na stálých stanovištích v městě. Nevhazujte prosím drátěné a lepené sklo, porcelán, keramiku. Žádáme Vás o třídění skla na barevné a čiré, které je od zpracovatelů více žádáno. Tabulové sklo je i nadále možno ukládat do kontejneru na dvoře technických služeb. Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte zrcadla, drátěné sklo, autosklo,keramiku a porcelán, ani skleněné lahve od chemikálií, toto patří do velkoobjemového odpadu, respektive odpadu nebezpečného
 • tabulové sklo - zvláštní kontejner na sběrném dvoře TS
 • železo - sběrný dvůr TS
 • velkoobjemový odpad (části nábytku, matrace, podlahové krytiny, sanita apod.) každou sobotu na technickém dvoře
 • bioodpad - v otevírací době na technickém dvoře. Bioodpad doporučujeme kompostovat na vlastních zahrádkách!

Prokazování totožnosti: při dodání výše vypsaného odpadu na sběrný dvůr TS je dovozce povinen prokázat svou příslušnost k městu Fryšták kartičkou s příslušným čárovým kódem, který mu byl přidělen v rámci systému MESOH, jinak pracovník TS odpad nepřevezme a neumožní jeho uložení do určených nádob. Osobám z okolních obcí již nebude umozněno zde odkládat jakýkoliv odpad!

 • Co zajistí a hradí mimo poplatek samotní obyvatelé - vlastníci nemovitostí:
  • odpad ze septiků a žump - u Zlínské vodárenské ve Zlíně Loukách

  • léky - lékárna

  • stavební odpad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

  • větší množství kosené zeleně a dřevin ze zahrad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

google_play_download

Mobilní aplikace

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Covid portál

covid portál logo