Fryšták
Město Fryšták

Odpady

Informace a dokumenty

Vážení občané,

v rámci finančních úspor nebudou v letošním roce všem občanům hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad či psa poštou. Poplatníkům, kteří mají zaevidovánu nebo ještě dodatečně nahlásí svou e-mailovou adresu (psi do 12. 2. 2023 a komunální odpad do 31. 3. 2023) u paní I. Plškové na e-mailu i.plskova@frystak.cz, budou následně po uvedených termínech, zaslány podklady k platbě na zaevidovaný e-mail (lze zaslat např. i na e-mailovou adresu jiného rodinného příslušníka – dceru, syna atp.). V případě, že občan nevlastní (či do termínu nenahlásí) e-mailovou adresu k zasílání předpisů, obdrží složenku poštou stejně jako v minulých letech. Předpisy k platbě nelze zasílat prostřednictvím datových schránek.

Elektronické předpisy k platbě poplatku za psa budou distribuovány z adresy data@frystak.cz v polovině února, předpisy za komunální odpad na přelomu dubna a května t. r. a částka k platbě za komunální odpad bude ponížena o případné slevy ze systému Mesoh stejně jako v minulém roce.

Poskytnutím e-mailové adresy pro účely zasílání elektronického rozpisu poplatku za komunální odpad a psy do e-mailové schránky, souhlasí plátce poplatku s tím, že elektronické rozpisy poplatku za komunální odpad a psy budou zasílány na uvedenou e-mailovou adresu a bere na vědomí, že po dobu zasílání elektronických rozpisů nebudou zasílány rozpisy poplatku tištěné (složenky).

Správce místních poplatků upozorňuje, že elektronické rozpisy poplatku za komunální odpad, stejně jako rozpisy tištěné, jsou zasílány v rámci klientského přístupu k plátcům poplatku, a to nad rámec povinností správci poplatku stanovených zákonem. Bude-li elektronický rozpis poplatku, stejně jako rozpis listinný, doručen případně až po termínu splatnosti poplatku, nebo nebude-li doručen vůbec, správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení rozpisu poplatku nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti, a to psi do 28. 2. 2023 a komunál do 31. 5. 2023. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Splatnost poplatku za komunální odpad je 31. 5. 2023. Upozorňujeme občany, že při bezhotovostní platbě je dnem platby poplatku považován den, kdy je poplatek v bance připsán na účet města (nikoliv datum odepsání z vašeho účtu). Veškeré platby připsané na účet města po dni splatnosti jsou evidovány u správce poplatku jako dlužné částky.

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2023 (29.06 kB)

Pozor! Pouze směsný komunální odpad (popelnice), plasty a papír se sváží přímo od nemovitostí.

Jedlé oleje, tuky, kovové obaly je možno odevzdávat i nadále celoročně, ale pouze na sběrném dvoře TS v jeho otevírací době! Nebezpečný odpad (NO) můžete odevzdat na sběrném dvoře TS v termínech uvedených v tabulce (doba sběru NO bude upřesněna později).

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (205.48 kB). Účinnost od 1. 11. 2021

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - platná od 1. 1. 2023 (233.9 kB)

Komentář k OZV - kom. odpad: ZDE (24.9 kB)

Další informace k poplatkům               

Kontakt

Kamila Kostřicová

 • referent odboru technicko-hospodářského
 • správa systému nakládání s odpady, obecná správa systému Mesoh a odpadových účtů občanů, vydávání čárových kódů na tříděný odpad
 • kancelář č. 208, budova radnice
 • tel.: 702 182 609
 • e-mail: k.kostricova@frystak.cz

Mgr. Ivana Plšková

 • refentka ekonomicko-správního odboru
 • správa, přihlášení, odhlášení a platby místního poplatku za komunální odpad
 • detaš. pracoviště, budova penzionu
 • tel.: 702 182 606
 • e-mail: i.plskova@frystak.cz

Technické služby města Fryštáku

log

Pytle na tříděný odpad obdržíte na dvoře TS Fryšták, ul. Souhrady v otevírací době (vydávají se 1 x ročně v lednu na příslušný kalendářní rok, vždy 1 role pytlů na 1 domácnost - pokud pytle nebyly do určeného termínu převzaty a pro nově bydlící občany je možno vyzvednout výjímečně během roku).

Vstup na dvůr TS Fryšták bude umožněn pouze osobám, které se prokáží kartičkou z evidence systému MESOH a za dodržení krizových opatření, tj. s nasazenou ochranou úst a nosu. Při příjezdu a pohybu na dvoře úseku TS Fryšták je občan povinen bezvýhradně dbát pokynů zaměstnanců města.


Obvyklá provozní doba (případné aktuální či mimořádné změny a úpravy jsou zveřejněny v aktualitách, v e-mailovém zpravodaji, ve Fryštáckých listech či v mobilní aplikaci V obraze):

 • Středa 14.00-18.00 hodin.
 • Sobota 8.00-13.00 hodin (prosinec - únor). Bez polední pauzy. 
 • Sobota 8.00-16.00 hodin (březen - listopad). Polední pauza 12.00-12.30 hodin.

Na dvoře TS Fryšták není vykonávána žádná agenda. Probíhá zde sběr odpadů a výdej pytlů na tříděný odpad v určené provozní době.

Kontakt: Miroslav Dubovský, tel. 720 513 260

Otevření v době státní svátků

Upozorňujeme, že dvůr Technických služeb Fryšták nebude otevřen v době státních svátků, které připadnou na středy a soboty. Mimořádné uzavírky dvora budou v dostatečném předstihu oznamovány prostř. Fryštákých listů, webových stránek města a místního rozhlasu. 

Ilustrační foto

MESOH - Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Informace k čárovým kódům

Co dělat v případě, že:

- nemáte etiketu na popelnici (je odlepená, zničená, případně jste nově přistěhovaný občan nebo nový majitel nemovitosti či bytu),

- nemáte čárové kódy na tříděný odpad (plast, papír – olej, kov, plechovky na TS),

- nemáte kartičku na sběrný dvůr,

- nemáte heslo pro přihlášení do vašeho odpadového účtu na www.mojeodpadky.cz, případně máte-li nesrovnalosti,

obraťte se na pracovnici paní Kamilu Kostřicovou na odboru technicko-hospodářském na Městském úřadě ve Fryštáku, v budově radnice, úřední hodiny: v PO a ST v době 8.00-11.30 a 12.30-17.00 hod., dveře č. 208, tel. 702 182 609 nebo e-mail: k.kostricova@frystak.cz.


17. 9. 2022 - Článek ve Fryštáckých listech - říjen 2022:

Vážení uživatelé systému MESOH, k 30. 9. 2022 je ukončeno období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro rok 2023, tzv. MESOH rok.

Prosíme Vás o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve Vašem odpadovém účtu správné. Váš odpadový účet najdete na www.mojeodpadky.cz a přihlašovací údaje jsou uvedeny dole na archu s čárovými kódy. Zde si také můžete zkontrolovat stav ekobodů popř. na vyžádání u paní Kostřicové na radnici, tel: 702 182 609). Reklamaci lze uplatnit od 15. 10. - 30. 11. 2022.

Případné změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 30. 11. 2022 na emailu: burianova.isnoit@gmail.comk.kostricova@frystak.cz. Po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy, prosím, uveďte vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu stanoviště.

Od 1. 10. 2022 začne nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne na podzim roku 2023. Pro zobrazení svozů odpadu za nové období 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023 si můžete překliknout v pravém horním rohu Vašeho odpadového účtu. Sleva získaná za období 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022 bude zohledněna v poplatku za odpad na rok 2023.

Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!


K datu 1. 10. 2019 byl oficiálně zahájen Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH) ve městě Fryšták. Každá sběrná nádoba musí být označena etiketou s unikátním permanentním čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení sběrné nádoby. 

Pro získání EKO-bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a snižování produkce odpadů je NUTNÉ vyplnit celý „Odpadový dotazník“ ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz, včetně uvedení až 5 způsobů, jakými domácnost snižuje produkci odpadů a POTVRDIT „Inventuru stanoviště“, kde současně odsouhlasíte i seznam účastníků evidovaných na stanovišti (v domácnosti) a množství sběrných nádob včetně jejich označení kódem. Přístupové údaje do odpadového účtu jsou uvedeny na archu s čárovými kódy.

Statistika odpadových účtů statistika

V rámci třídění plastu upozorňujeme, že volný objemný plast jako je zahradní nábytek, květináče, truhlíky, kbelíky, boby, přepravky apod., je možné ukládat pouze na dvoře Technický služeb Fryšták. Při pravidelném svozu plastů v pytlích nebude tento objemový plast svezen, a to v návaznosti na požadavky svozové společnosti. Podrobnější informace: www.mojeodpadky.cz.  Děkujeme za spolupráci!  Věříme, že po zajištění všech výše uvedených postupů se domácnostem sníží alespoň částečně úhrada za odpady, ale i městu Fryšták zvýší slevy na poplatcích za likvidaci a především sníží celkový objem odpadu jako takového.

Dále upozorňujeme, že pro umístění a evidenci ukládaného odpadu na dvoře Technických služeb ve Fryštáku je nutno při vstupu předložit kartičku sběrného dvora, kterou domácnosti obdržely spolu s čárovými kódy. Zaměstnanci Technických služeb Fryšták jsou oprávněni odmítnout uložení odpadu bez předložení této kartičky. Zároveň vás zdvořile žádají o důkladné vytřídění všech dovezených odpadů (např. objemný odpad a nábytek rozložit, roztřídit plasty, dřevo apod.).


Město Fryšták vybralo v roce 2021 na poplatcích za odpad 1.338 tis. Kč a celkové náklady na svoz odpadu činily 3.984 tis. Kč. Celkový počet poplatníků byl 3703, takže náklady města značně přesahovaly příjmy z vybraného poplatku.


Pro zajímavost uvádíme něco málo z  dalších čísel naší produkce, podklady dodala firma EKOKOM.

Výtěžnost obce vyteznost

Přehled komodit komodity


Plakátky k třídění odpadu ve Fryštáku s podrobnými informacemi ke stažení zde:

Jak tříditVyužití popelnice Kompostování Efektivita pytlů ekobodyEfektivita pytlů koruny

Správné třídění odpadů

Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz. Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. 

Aktuální informace

Ke svozu odpadových nádob

2. 2. 2021 - Vážení občané,
obdrželi jsme následující vyjádření společnosti Technické služby Zlínsko, která na území města zajišťuje svoz odpadů:
„Společnost Technické služby Zlínsko, v rámci své pravidelné obnovy techniky, zajišťuje svozy ve vaší obci novou svozovou technikou, která na jedné straně zkvalitňuje systém svozů nádob vč. zpřesnění evidence svozů a požadovaných údajů o svážených odpadech, na druhé straně přináší i nové nároky na technický stav nádob 110, 120 a 240 l, u kterých pokud nejsou v odpovídajícím technickém stavu, může dojít k jejich nevysypání, příp. k jejich poškození či uvíznutí ve voze.
Za špatný technický stav je v této souvislosti považováno: chybějící nebo poškozené úchyty a deformace kovových nádob 110 l, u plastový nádob 120 a 240 l pak především poškozený nebo upravovaný límec těchto nádob. Majitelé nádob proto musí jejich stav sledovat a v případě jejich špatného technického stavu si je vyměnit.“
Při pořizování nové nádoby doporučujeme volit typizovanou plastovou nádobu na SKO o objemu 120 litrů nebo 240 litrů. Výhodou jsou plastová kolečka, což umožňuje lepší manipulaci, delší životnost v porovnání s kovovou nádobou a větší objem.
A co s popelem? Do plastové nádoby lze také odložit popel z uhlí nebo dřeva, ovšem POPEL MUSÍ BÝT zcela VYCHLADLÝ! Při uložení teplého nebo žhavého popela dojde k poškození plastové nádoby, teplý nebo žhavý popel nelze dávat ani do kovových nádob! Některé svozové společnosti v rámci ČR již kovové nádoby nesváží a i společnost Technické služby Zlínsko k tomu postupně směřuje.
Dále je potřeba počítat s tím, že poškozená sběrná nádoba nebude při pravidelném svozu vysypána a majitel obdrží upozornění, že je potřeba tuto nádobu vyměnit za novou, stejně tak i nádoby, které budou přetíženy nebude moci obsluha vozu vysypat.
Děkujeme za spolupráci! Odbor technického hospodářství

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů města Fryštáku

InfoCertifikát Asekol certifenviInfo osvedceni

logo 2021


Množství odpadů z obalů, které naše město vytřídilo v období 01.01. - 31.03.2022 a předalo k využití. V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou naše město získalo od společnosti EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem 125 287,24 Kč
Z toho: 

 • Odměna za zajištění zpětného odběru 22 434,00 Kč (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě)
 • Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)
  • Papír 16,435 t - 18 977,75 Kč
  • Plast 15,800 t - 56 234,17 Kč
  • Sklo 21,100 t  -24 193,26 Kč
  • Kovy 3,830 t - 3 448,06 Kč
  • Nápojový karton 0,000  -t 0,00 Kč
  • Celkem 57,165 t - 102 853,24 Kč

Firma EKO-KOM, a.s. informuje (16. 6. 2022)

Přehled množství odpadu, který Město Fryšták  v roce 2021 vytřídilo a předalo k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Město Fryšták vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

tab 


V rámci spolupráce s firmou ELEKTROWIN a.s. na zpětném odběru elektrozařízení jste, vážení občané,  v roce 2021 do systému odevzdali 27,2 t vysloužilých elektrospotřebičů, které firma následně předala smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, které jsou na základě vámi předaného množství za rok 2021 uvedeny v přehledu. 

Jak jste se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Fryšták může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 27,2 t. Na každého obyvatele tak připadá cca 7 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce COo 320,06 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 124 ks. Nebylo nutné vytěžit 15 947,6 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 597 krát. Došlo také k úspoře 164 167,76 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 164 168 krát. Podařilo se recyklovat 15 660,41 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 642 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 551,81 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 98 100 1€ mincí, nebo 669,71 kg hliníku, který by stačil na výrobu 44 648 plechovek o objemu 0,33 l.


Firma EKO-KOM, a.s. informuje (16. 6. 2021)

Přehled množství odpadu, který Vaše město v roce 2020 vytřídilo a předalo k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Vaše město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

logo

 


V rámci spolupráce s firmou ELEKTROWIN a.s. na zpětném odběru elektrozařízení jste, vážení občané,  v roce 2020 do systému odevzdali 23,46 t vysloužilých elektrospotřebičů, které firma následně předala smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, které jsou na základě vámi předaného množství za rok 2020 uvedeny v přehledu. 

Jak jste se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Fryšták může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 23,46 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,37 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce COo 279,98 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 108 ks

Nebylo nutné vytěžit 13 754,38 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 515 krát.

Došlo také k úspoře 141 590,32 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 141591 krát.

Podařilo se recyklovat 13 495,05 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 554 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 476,32 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 84680 1€ mincí, nebo 588,41 kg hliníku, který by stačil na výrobu 39228 plechovek o objemu 0,33 l.


V  roce 2019 občané obce odevzdali k recyklaci 9 324,00 kg vysloužilých elektrozařízení.

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané našeho města jsou si vědomi významností třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 172,79 MWh elektřiny, 15 467,67 litrů ropy, 518,78 m3 vody a 6,26 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 16,24 tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 641,78 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.          

Nebezpečný opad

NEBEZPEČNÝ ODPAD - Vzhledem k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňujeme, že od měsíce ledna roku 2007 budou od občanů města Fryštáku odebírány při svozu nebezpečného odpadu pouze výrobky podléhající zpětnému odběru tzn., že odevzdávané výrobky (lednice, televizory) musí být v kompletním stavu (nelze odebírat kompresory z lednic, obrazovky z TV apod.). Pokud výrobky nebudou kompletní, budou považovány jako odpad a město bude povinno za tento odpad hradit částku dle ceníku sběrných dvorů. Následně by potom došlo k přeúčtování na jednotlivé občany, čemuž chceme samozřejmě předejít.

Co, jak a kde třídit:

 • autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci - tj. Magistrát města Zlína), některé části do kovošrotů
 • nebezpečný odpad - chemikálie, oleje z vozidel, olejové filtry, akumulátory, pneumatiky, plastové obaly od motorových a převodových olejů, staré barvy, staré prostředky proti škůdcům, zářivky, výbojková svítidla, elektrotechnika jako počítače, televize, kuchyňské spotřebiče,kabely, telefony, gumy, zahradní hadice. Svoz probíhá 2x ročně na TS Fryšták, ul. Souhrady (soboty). 
 • popelnice - drobný směsný odpad po vytřídění papíru, skla, plastů, nebezpečných odpadů a komodit určených ke zpětnému odběru, dále sem patří popel, obaly, CD nosiče, některé hračky, hygienické potřeby (kapesníky pleny a dámské hygienické potřeby), oblečení (popř. charita), papír mastný a znečištěný, uhlový a voskovaný, keramika, porcelán drátěné sklo, zrcadlo, hrnce, NE tekutý a nebezpečný odpad!
 • papír - papír novinový, časopisy, reklamní letáky, veškerý starý papír, knihy, balící papír, rozložené obaly z lepenky, krabice. Není vhodné zde ukládat mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • plast a umělé hmoty - láhve z plastů čiré i barevné, PET lahve, láhve od aviváží, jaru, nápojové a jiné kartony, obaly označené P, PE, PS, C/PAP, polystyren, kelímky od jogurtů, silonové nebo igelitové tašky a sáčky, plastový obal od CD. Obaly vhazujte prázdné a pokud možno stlačené. Neukládejte zde prosím novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Pravidelný odvoz dle rozpisu od jednotlivých nemovitostí
 • sklo (láhve, sklenice, skleněné obaly) - zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo na stálých stanovištích v městě. Nevhazujte prosím drátěné a lepené sklo, porcelán, keramiku. Žádáme Vás o třídění skla na barevné a čiré, které je od zpracovatelů více žádáno. Tabulové sklo je i nadále možno ukládat do kontejneru na dvoře technických služeb. Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte zrcadla, drátěné sklo, autosklo,keramiku a porcelán, ani skleněné lahve od chemikálií, toto patří do velkoobjemového odpadu, respektive odpadu nebezpečného
 • tabulové sklo - zvláštní kontejner na sběrném dvoře TS
 • železo - sběrný dvůr TS Fryšták
 • kovy - potravinové plechovky, konzervy, hliníková víčka, alobal, kovové obaly - na sběrném dvoře TS Fryšták
 • velkoobjemový odpad (části nábytku, matrace, podlahové krytiny, sanita, novodurové trubky apod.) každou sobotu na technickém dvoře
 • bioodpad - v otevírací době na technickém dvoře. Bioodpad doporučujeme kompostovat na vlastních zahrádkách!

Prokazování totožnosti: při dodání výše vypsaného odpadu na sběrný dvůr TS je dovozce povinen prokázat svou příslušnost k městu Fryšták kartičkou s příslušným čárovým kódem, který mu byl přidělen v rámci systému MESOH, jinak pracovník TS odpad nepřevezme a neumožní jeho uložení do určených nádob. Osobám z okolních obcí již nebude umozněno zde odkládat jakýkoliv odpad!

 • Co zajistí a hradí mimo poplatek samotní obyvatelé - vlastníci nemovitostí:
  • odpad ze septiků a žump - u Zlínské vodárenské ve Zlíně Loukách

  • léky - lékárna

  • stavební odpad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

  • větší množství kosené zeleně a dřevin ze zahrad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

Jak nakládat s odpady v době koronavirové epidemie - Informace ministerstva životního prostředí ČR

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané, všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Více informací naleznete na našich internetových stránkách https://www.ekokom.cz/. Děkujeme, že se chováte zodpovědně. 

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rezervace sokolovna

Sokolovna

                  REZERVACE