Fryšták
Město Fryšták

Odpady

Kontakt

Taťána Horáčková

 • referent odboru technicko-hospodářského
 • správa systému nakládání s odpady, systému Mesoh, vč. vydávání čárových kódů na tříděný odpad
 • kancelář č. 208
 • tel.: 702 182 609
 • e-mail: t.horackova@frystak.cz

Mgr. Ivana Plšková

 • refentka ekonomicko-správního odboru
 • správa místních poplatků za komunální odpad
 • detaš. pracoviště, budova penzionu
 • tel.: 702 182 606
 • e-mail: i.plskova@frystak.cz

Technické služby města Fryštáku

Vstup na dvůr TS Fryšták bude umožněn pouze osobám, které se prokáží kartičkou z evidence systému MESOH a za dodržení krizových opatření, tj. s nasazenou ochranou úst a nosu.

Při příjezdu a pohybu na dvoře úseku TS Fryšták je občan povinen bezvýhradně dbát pokynů zaměstnanců města.


Obvyklá provozní doba (případné aktuální či mimořádné změny a úpravy jsou zveřejněny v aktualitách, v e-mailovém zpravodaji, ve Fryštáckých listech či v mobilní aplikaci V obraze):

 • Středa 14.00-18.00 hodin.
 • Sobota 8.00-13.00 hodin (prosinec - únor). Bez polední pauzy. 
 • Sobota 8.00-16.00 hodin (březen - listopad). Polední pauza 12.00-12.30 hodin.

Na dvoře TS Fryšták není vykonávána žádná agenda. Probíhá zde sběr odpadů a výdej pytlů na tříděný odpad v určené provozní době.

Kontakt: Miroslav Dubovský, tel. 720 513 260

Otevření v době státní svátků

Upozorňujeme, že dvůr Technických služeb Fryšták nebude otevřen v době státních svátků, které připadnou na středy a soboty. Mimořádné uzavírky dvora budou v dostatečném předstihu oznamovány prostř. Fryštákých listů, webových stránek města a místního rozhlasu. 

Dokumenty

Termíny svozu komunálního odpadu ve Fryštáku v roce 2022 (102.86 kB)

Pozordrobná změna/upřesnění k tabulce uveřejněné ve FL 1/2022: Pouze směsný komunální odpad (popelnice), plasty a papír se sváží přímo od nemovitostí.

Jedlé oleje, tuky, kovové obaly je možno odevzdávat i nadále celoročně, ale pouze na sběrném dvoře TS v jeho otevírací době! Nebezpečný odpad (NO) můžete odevzdat na sběrném dvoře TS v termínech uvedených v tabulce (doba sběru NO bude upřesněna později).

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (205.48 kB). Účinnost od 1. 11. 2021

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 4/2021 (237.88 kB) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Účinnost od 1. 1. 2022. 

Komentář k OZV č. 4/2021 ZDE (24.5 kB)

Další informace k poplatkům               

MESOH

Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

Vážení občané,

k 1. 10. 2019 byl oficiálně zahájen Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství MESOH ve městě Fryšták. Každá sběrná nádoba musí být k 1. 10. 2019 označena etiketou s unikátním permanentním čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení sběrné nádoby. 

Pro získání EKO-bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a snižování produkce odpadů je NUTNÉ vyplnit celý „Odpadový dotazník“ ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz včetně uvedení až 5 způsobů, jakými domácnost snižuje produkci odpadů a POTVRDIT „Inventuru stanoviště“, kde současně odsouhlasíte i seznam účastníků evidovaných na stanovišti (v domácnosti) a množství sběrných nádob včetně jejich označení kódem. Bez těchto úkonů nebude účet aktivní a EKO-body příslušná domácnost nebude mít zaznamenány. Přístupové údaje do odpadového účtu jsou uvedeny na archu s čárovými kódy. 

V rámci třídění plastu upozorňujeme, že volný objemný plast jako je zahradní nábytek, květináče, truhlíky, kbelíky, boby, přepravky apod., je možné ukládat pouze na dvoře Technický služeb Fryšták. Při pravidelném svozu plastů v pytlích nebude tento objemový plast svezen, a to v návaznosti na požadavky svozové společnosti.

Podrobnější informace: www.mojeodpadky.cz.  Děkujeme za spolupráci! 

Plakátky k třídění odpadu ve Fryštáku s podrobnými informacemi ke stažení zde:

Jak tříditEfektivně využitá popelniceKompostovat má smyslSprávné třídění odpadů

Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz. Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. 

Aktuální informace

Ke svozu odpadových nádob

2. 2. 2021 - Vážení občané,
obdrželi jsme následující vyjádření společnosti Technické služby Zlínsko, která na území města zajišťuje svoz odpadů:
„Společnost Technické služby Zlínsko, v rámci své pravidelné obnovy techniky, zajišťuje svozy ve vaší obci novou svozovou technikou, která na jedné straně zkvalitňuje systém svozů nádob vč. zpřesnění evidence svozů a požadovaných údajů o svážených odpadech, na druhé straně přináší i nové nároky na technický stav nádob 110, 120 a 240 l, u kterých pokud nejsou v odpovídajícím technickém stavu, může dojít k jejich nevysypání, příp. k jejich poškození či uvíznutí ve voze.
Za špatný technický stav je v této souvislosti považováno: chybějící nebo poškozené úchyty a deformace kovových nádob 110 l, u plastový nádob 120 a 240 l pak především poškozený nebo upravovaný límec těchto nádob. Majitelé nádob proto musí jejich stav sledovat a v případě jejich špatného technického stavu si je vyměnit.“
Při pořizování nové nádoby doporučujeme volit typizovanou plastovou nádobu na SKO o objemu 120 litrů nebo 240 litrů. Výhodou jsou plastová kolečka, což umožňuje lepší manipulaci, delší životnost v porovnání s kovovou nádobou a větší objem.
A co s popelem? Do plastové nádoby lze také odložit popel z uhlí nebo dřeva, ovšem POPEL MUSÍ BÝT zcela VYCHLADLÝ! Při uložení teplého nebo žhavého popela dojde k poškození plastové nádoby, teplý nebo žhavý popel nelze dávat ani do kovových nádob! Některé svozové společnosti v rámci ČR již kovové nádoby nesváží a i společnost Technické služby Zlínsko k tomu postupně směřuje.
Dále je potřeba počítat s tím, že poškozená sběrná nádoba nebude při pravidelném svozu vysypána a majitel obdrží upozornění, že je potřeba tuto nádobu vyměnit za novou, stejně tak i nádoby, které budou přetíženy nebude moci obsluha vozu vysypat.
Děkujeme za spolupráci! Odbor technického hospodářství

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů města Fryštáku

Certifikát Asekol Info logo


Firma EKO-KOM, a.s. informuje (16. 6. 2021)

Přehled množství odpadu, který Vaše město v roce 2020 vytřídilo a předalo k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které Vaše město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

logo

logo


V rámci spolupráce s firmou ELEKTROWIN a.s. na zpětném odběru elektrozařízení jste, vážení občané,  v roce 2020 do systému odevzdali 23,46 t vysloužilých elektrospotřebičů, které firma následně předala smluvním zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí, které jsou na základě vámi předaného množství za rok 2020 uvedeny v přehledu. 

Jak jste se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Fryšták může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 23,46 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,37 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce COo 279,98 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 108 ks

Nebylo nutné vytěžit 13 754,38 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 515 krát.

Došlo také k úspoře 141 590,32 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 141591 krát.

Podařilo se recyklovat 13 495,05 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 554 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 476,32 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 84680 1€ mincí, nebo 588,41 kg hliníku, který by stačil na výrobu 39228 plechovek o objemu 0,33 l.


V  roce 2019 občané obce odevzdali k recyklaci 9 324,00 kg vysloužilých elektrozařízení.

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané našeho města jsou si vědomi významností třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 172,79 MWh elektřiny, 15 467,67 litrů ropy, 518,78 m3 vody a 6,26 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 16,24 tun a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 641,78 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.          

Nebezpečný opad

NEBEZPEČNÝ ODPAD - Vzhledem k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech upozorňujeme, že od měsíce ledna roku 2007 budou od občanů města Fryštáku odebírány při svozu nebezpečného odpadu pouze výrobky podléhající zpětnému odběru tzn., že odevzdávané výrobky (lednice, televizory) musí být v kompletním stavu (nelze odebírat kompresory z lednic, obrazovky z TV apod.). Pokud výrobky nebudou kompletní, budou považovány jako odpad a město bude povinno za tento odpad hradit částku dle ceníku sběrných dvorů. Následně by potom došlo k přeúčtování na jednotlivé občany, čemuž chceme samozřejmě předejít.

Co, jak a kde třídit:

 • autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci - tj. Magistrát města Zlína), některé části do kovošrotů
 • nebezpečný odpad - chemikálie, oleje z vozidel, olejové filtry, akumulátory, pneumatiky, plastové obaly od motorových a převodových olejů, staré barvy, staré prostředky proti škůdcům, zářivky, výbojková svítidla, elektrotechnika jako počítače, televize, kuchyňské spotřebiče,kabely, telefony, gumy, zahradní hadice. Svoz probíhá 2x ročně (soboty), mobilní svoz na ohlášených zastávkách v městě
 • popelnice - drobný směsný odpad po vytřídění papíru, skla, plastů, nebezpečných odpadů a komodit určených ke zpětnému odběru (např. pneumatiky), dále sem patří popel, sečená tráva, listí,, obaly označené C/PAP, CD nosiče, PVC, novodurové trubky, PVC misky se značkou 3, některé hračky, hygienické potřeby (kapesníky pleny a dámské hygienické potřeby), oblečení (popř. charita), papír mastný a znečištěný, uhlový a voskovaný, keramika, porcelán drátěné sklo, zrcadlo, kovové obaly, plechovky a konzervy, hrnce, hliníková víčka, alobal- NE tekutý a nebezpečný odpad!
 • papír/modrý pytel - papír novinový, časopisy, reklamní letáky, veškerý starý papír, knihy, balící papír, rozložené obaly z lepenky, nápojové a jiné kartony a krabice, obaly z tetrapaku. Není vhodné zde ukládat mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • plast a umělé hmoty/žlutý pytel - láhve z plastů čiré i barevné, PET lahve, láhve od aviváží, jaru, obaly označené P, PE, PS, polystyrén, kelímky od jogurtů, silonové nebo igelitové tašky a sáčky, plastový obal od CD. Obaly vhazujte prázdné a pokud možno stlačené. Neukládejte zde prosím novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.). Pravidelný odvoz dle rozpisu od jednotlivých nemovitostí
 • sklo (láhve, sklenice, skleněné obaly) - zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na bílé sklo na stálých stanovištích v městě. Nevhazujte prosím drátěné a lepené sklo, porcelán, keramiku. Žádáme Vás o třídění skla na barevné a čiré, které je od zpracovatelů více žádáno. Tabulové sklo je i nadále možno ukládat do kontejneru na dvoře technických služeb. Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte zrcadla, drátěné sklo, autosklo,keramiku a porcelán, ani skleněné lahve od chemikálií, toto patří do velkoobjemového odpadu, respektive odpadu nebezpečného
 • tabulové sklo - zvláštní kontejner na sběrném dvoře TS
 • železo - sběrný dvůr TS
 • velkoobjemový odpad (části nábytku, matrace, podlahové krytiny, sanita apod.) každou sobotu na technickém dvoře
 • bioodpad - v otevírací době na technickém dvoře. Bioodpad doporučujeme kompostovat na vlastních zahrádkách!

Prokazování totožnosti: při dodání výše vypsaného odpadu na sběrný dvůr TS je dovozce povinen prokázat svou příslušnost k městu Fryšták kartičkou s příslušným čárovým kódem, který mu byl přidělen v rámci systému MESOH, jinak pracovník TS odpad nepřevezme a neumožní jeho uložení do určených nádob. Osobám z okolních obcí již nebude umozněno zde odkládat jakýkoliv odpad!

 • Co zajistí a hradí mimo poplatek samotní obyvatelé - vlastníci nemovitostí:
  • odpad ze septiků a žump - u Zlínské vodárenské ve Zlíně Loukách

  • léky - lékárna

  • stavební odpad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

  • větší množství kosené zeleně a dřevin ze zahrad - zvláštní VOK u TS Zlín, Mladcová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rezervace sokolovna

Sokolovna

                  REZERVACE