Fryšták
Město Fryšták

Životní situace

Důležitá telefonní čísla:

 • KONTAKT NA služebnu POLICIE ČR VE FRYŠTÁKU
  • Odkaz na web - Obvodní oddělení Fryšták: Souhrady 386, 763 16 Fryšták

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI VOLEJTE LINKU 158

 • Záchranná služba - 155
 • Hasiči - 150
 • Policie - 158
 • Městská policie Zlín - 156
 • Poruchy plyn: Pohotovostní linka 1239

    (veškeré úniky zemního plynu, poruchy dodávky zemního plynu do místa spotřeby, závady nebo úniky na plynoměru.

 • Poruchy dalších energií je nutno hlásit u Vašeho konkrétního dodavatele: přehledný seznam např. ZDE
 • Informace o způsobu varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události:
  • VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA - kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund (třikrát za sebou v cca 3 minutových intervalech), po akustickém tónu sirény následuje informace v hromadných sdělovacích prostředcích.
  • POŽÁRNÍ POPLACH - přerušovaný tón po dobu 60 sekund a slouží k svolávání jednotek požární ochrany - Není varovným signálem!

Další odkazy:


Krizové situace

 • Brožura Vaše cesty k bezpečí 2019: ZDE 
 • Předcházení požárům: ZDE
 • Pitná voda: ZDE
 • Povodně: ZDE
 • BLACKOUT: ZDE
 • Letáček Poradny STROP - pro oběti trestných činů: ZDE
 • Záchranný kruh: ZDE 

OCHRANA OBYVATELSTVA, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI a KRIZOVÉ SITUACE

Vážení spoluobčané, vstupujete na webovou stránku ochrany obyvatelstva, připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Zde bychom Vás rádi postupně seznámili s širokou problematikou činnosti, která zahrnuje především ochranu obyvatelstva, krizové řízení a vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Krizový štáb - předseda: Mgr. Lubomír Doležel, místopředseda: Ing. Pavel Gálík, členové: Mgr. Libor Sovadina, Lubomír Richter, Bc. Ilona Staňková, Ing. Pavel Dohnal, Mgr. Pavel Nášel, Miroslav Dubovský, Gabriela Najmanová, MBA.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na našich stránkách naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí a také mnoho dokumentů, které se k dané oblasti vážou a které Vám mohou pomoci se více zorientovat nebo poradit. Jednotlivé dokumenty je možné si stáhnout z našich stránek (část Dokumenty) pro Vaši potřebu zpravidla ve formátu PDF.

Pokud byste na našich webových stránkách nenašli odpověď na problém, který Vás zajímá, jsme Vám k dispozici pro Vaše dotazy v úředních hodinách na Městském úřadě ve Fryštáku, nám. Míru 43, kanc. č. 203. Můžete se na nás obracet i telefonicky nebo elektronickou poštou.

KAM MOHU NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST

a) Národní tísňová čísla:

 • 150 HASIČI ČR
 • 155 Zdravotnická záchranná služba
 • 156 Městská policie
 • 158 POLICIE ČR
 • 112 Jednotné evropské tísňové číslo

b) Operační služby

 • Krajské operační a informační středisko (KOPIS Zlínský kraj) - 950 670 222
 • Stálá služba Městské policie Zlín - 577 630 501

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
 Jak a kam správně nahlásit mimořádnou událost

Základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

A. Ochrana obyvatelstva
B. Krizové a havarijní plánování
C. Krizové řízení a krizová připravenost
D. Základní dokumenty a krizová legislativa

A. OCHRANA OBYVATELSTVA

Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákona o IZS), §2, písm. e) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména:

 • varování,
 • evakuace,
 • ukrytí,
 • nouzové přežití obyvatelstva,
 • další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Základními dokumenty (kromě zákona č. 239/2000 Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb.) pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou „Koncepce ochrany obyvatelstva ČR" - http://www.firebrno.cz/nova-koncepce-ochrany-obyvatelstva

Rozhodujícím faktorem pro připravenost k plnění opatření ochrany obyvatelstva je zajistit připravenost občana.

Prioritní z hlediska časových norem je varování obyvatelstva. Je základním předpokladem pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci dalších opatření směřujících k bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.

Bezprostřední ochranu obyvatelstva lze rozdělit na kolektivní ochranu a individuální ochranu, přičemž kolektivní ochranu pak členíme na ukrytí a evakuaci.

V dalším období je nutné zabezpečit nouzové přežití obyvatelstva. Realizaci těchto opatření doprovází bezprostřední humanitární pomoc.

a) "RIZIKA A NEBEZPEČÍ - VÍCE RAD A INFORMACÍ"

V níže uvedených blocích jsou obsaženy některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:

Měl by znát každý
 • Kriminalita a rizikové chování
 • První pomoc
 • Rizika v zimě
 • Úrazy
 • Psychologie
 • Požáry
 • Atmosférické poruchy
 • Povodně
 • Další mimořádné události
 • Cestování
PRO ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal 2 zdařilé a pro Vaši informaci vhodné brožurky s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat:

 • "Vaše cesty k bezpečí",
 • "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí..."

Brožurky obsahují aktuální témata a rady a jsou doprovázena i fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální paměť.

Hlavním cílem je poradit Vám, jak předcházet mimořádným událostem, které mohou Vaši domácnost postihnout, případně jak je řešit, pokud nastanou. Všechna témata, která dále naleznete, jsou rady a doporučení odborníků od hasičů nebo policie.
Publikace obsahují i důležité informace, týkající se nových předpisů a požadavků na vybavenost domácnosti v oblasti požární ochrany staveb (hlásiče požáru, hasicí přístroje).

Navíc v brožurce "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí..." jsou pro Vás připraveny další rady a to nejen z oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence, ale i bezpečnosti občana a prevence kriminality.
Doporučujeme Vám, abyste si brožurky přečetli a, máte-li možnost, vytiskli a uložili doma na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Informujte také ostatní členy Vaší domácnosti o obsahu těchto publikací, aby v případě mimořádné události každý věděl, jak se má správně zachovat.
Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni.

b) "VAŠE CESTY K BEZPEČÍ" - zde naleznete rady:
(viz přiložený soubor)
 • Jak správně nahlásit mimořádnou událost.
 • Co udělat, když zazní sirény (spuštění varovných signálů).
 • Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí (nebezp. látky, oheň, voda).
 • Jak správně postupovat při evakuaci.
 • Co má obsahovat evakuační zavazadlo.
 • Jak se chránit v zamořeném prostoru.
 • Jak zabezpečit domácnost při odjezdu na dovolenou.
 • Jak správně zabezpečit domácnost před vloupáním.
 • Jak správně zabezpečit domácnost před požárem.
 • Proč mít doma hlásiče požárů.
 • Jaký hasicí přístroj na co použít.
 • Požár v domácnosti.
 • Vytápění.
 • Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií.

Vaše cesty k bezpečí 2019

c) VAŠE CESTY K BEZPEČÍ aneb CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ..."

Brožurka je rozdělena do 3 kapitol a v jednotlivých kapitolách naleznete rady:
(viz přiložený soubor)

V oblasti "OCHRANA OBYVATELSTVA"
 • Jak správně nahlásit mimořádnou událost
 • Jak se správně zachovat při úniku nebezpečné látky
 • Jak se připravit na povodně
 • Jak se chránit před extrémními klimatickými jevy
 • Co udělat, když zazní sirény
 • Jak se ochránit v zamořeném prostředí
 • Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí
 • Co má obsahovat evakuační zavazadlo
 • Jak správně postupovat při opuštění domácnosti / objektu při evakuaci
 • Jak přežít v přírodě
V oblasti "POŽÁRNÍ PREVENCE"
 • Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku
 • Požár v domácnosti - otevřený oheň
 • Jak předejít požáru v přírodě
 • Požár v domácnosti - děti a jejich bezpečnost
 • Jak předcházet požáru při kouření
 • Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů
 • Požár v domácnosti - vytápění
 • Jaký hasící přístroj na co použít
 • Proč mít doma hlásiče požáru
 • Co byste měli vědět o únikových východech
 • Jaké máte povinnosti vůči hasičům
V oblasti "BEZPEČNOST OBČANA"
 • Jak vybavit a bezpečně používat automobil
 • Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí
 • Jak se správně zachovat při dopravní nehodě
 • Jak se správně zachovat, stanete-li se svědky trestného činu
 • Co dělat v případě přepadení
 • Co udělat v případě domácího násilí
 • Jak řešit problémy šikany a sexuálního obtěžování
 • Co dělat v případě kapesní krádeže
 • Jak předcházet kriminalitě páchané na seniorech
 • Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií
 • Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla nebo jiného předmětu
 • Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou

Další vhodné související podklady a pomůcky:

a) Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka

Příručka je určena pro učitele základních a středních škol se vydává na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j. 12050/03-22 ze dne 4.3.2003. Obsahuje návod pro pedagogy, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.
6--ochrana-cloveka-pri-mu---prirucka-pro-ucitele.pdf 

b) "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" - příručka

Je určené taktéž pro učitele základních a speciálních škol Je rozdělena na část teoretickou a část metodickou:

Teoretická část: 
 • jsou zde uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití,
 • základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události,
 • základní témata první pomoci a zdravovědy,
 • jsou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky.
Metodická část:
 • jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. Doprovodný materiál byl vydán na videokazetě.
7--vychova-k-po-prirucka-pro-zs-.pdf 

c) Pro případ ohrožení - příručka

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:
8--pro-pripad-ohrozeni-prirucka.pdf 

d) Sebeochrana obyvatelstva improvizovaným ukrytím - příručka

Metodická pomůcka pro základní informaci - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.

„Soubory ke stažení"

d) Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla - příručka

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla:
11--improvizovana-ochrana-dychacich-cest-a-tela.pdf 

e) Přehled prodejců - dodavatelů prostředků individuální ochrany - pomůcka

Přehled možných prodejců (dodavatelů) prostředků individuální ochrany na území ZK a dalších krajů: 12--prehled-prodejcu-prostredku-io.pdf 

B. KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Slouží jako základní dokumenty při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu IZS (např. úniky nebezpečných látek většího rozsahu, hromadné dopravní nehody, epidemie, přírodní kalamity, ale i povodně, atd.).

a) Krizový plán ORP Zlín

"Nový "Krizový plán ORP Zlín" je ve smyslu novelizovaného zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů, nově zpracováván a účinný je od 1. 1. 2013. 
Informace o krizovém plánu ORP Zlín lze zjistit na Oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612, 655, e-mail: vaclavkostelnik@zlin.eu.

b) Havarijní plán ORP Zlín
c) Plán činnosti/odezvy orgánů obce při vzniku mimořádné události

Plán činnosti orgánů obce při mimořádné události je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Orgány obce v souladu s právními předpisy (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Přestože žádný právní předpis orgánům obce zpracování výše uvedeného plánu neukládá, město Fryšták přistoupilo ke zpracování tohoto plánu. Jeho účinnost a podrobnosti budou sděleny na těchto webových stránkách i ve Fryštáckých listech.

C. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST
a) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Zlín (KŠ ORP Zlín) a Města Fryšták

Krizový štáb města Fryšták je pracovním orgánem starosty k řešení krizových situací (mimořádných událostí) nebo ke koordinaci záchranných a likvidačních prací v rámci správního obvodu města Fryšták. Předsedou krizového štábu MF je ve smyslu zákona a z titulu funkce starosta města.

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou tajemník krizového štábu, pracovníci Městského úřadu Fryšták, zástupci JSDH a pracovníci TS Fryšták, a dále jsou s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace přivoláni další členové z řad obyvatelstva.

Krizový štáb města Fryšták svolává a použije starosta v případě, že:

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení (MF),
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část (MF),
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenu a) až e).

Zasedání krizového štábu je jednání členů, případně dalších přizvaných odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Složení krizového štábu města Fryšták je uvedeno v přiloženém souboru.

Složení krizového štábu - Krizový štáb města Fryštáku - předseda: Mgr. Lubomír Doležel, místopředseda: Ing. Pavel Gálík, členové: Mgr. Libor Sovadina, Lubomír Richter, Bc. Ilona Staňková, Ing. Pavel Dohnal, Mgr. Pavel Nášel, Miroslav Dubovský, Gabriela Najmanová, MBA.

Směrnice Ministerstva vnitra - 19--smernice-mv---ks-.pdf 

Spojení - přenos informací:

 • Při aktivaci KŠ MF je jeho činnost nepřetržitá a na podporu jeho činnosti je automaticky vyčleněno telefonní číslo 724 179 041.
 • V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte MěÚ Fryšták, ul. nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, tel. 702 182 603, e-mail: g.najmanova@frystak.cz.
b) Povinnosti a kompetence obcí a subjektů

Povinnosti a kompetence v oblasti IZS, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrany před povodněmi.

„Soubory ke stažení":

c) Portál bezpečnosti a krizového řízení (ECCs)

Cílem portálu bezpečnosti a krizového řízení (ECCs) města Zlína je:

 • poskytnutí základních informací o této problematice občanům města a obcím v rámci ORP

Zlín (obce s rozšířenou působností)

 • zajištění optimálních podmínek pro plánování a plnění úkolů při krizovém řízení
 • vytvoření standardů technické a informační podpory (s vazbou na ISVS - informační systém veřejné správy)

Tím bude umožněna vzájemná výměna zkušeností, vzájemná spolupráce a pomoc.

Pomocí tohoto systému je rovněž navrhováno řešení integrace informačních systémů ochrany bezpečnosti občanů na území města Zlína. Snahou je integrovat informační a technologickou podporu pro řešení událostí, stavů a mimořádných situací, operačních a dispečerských pracovišť organizací a orgánů na všech úrovních státní správy a samosprávy s vizualizací do grafického informačního systému.

d) Informační systém ARGIS a KRIZKOM

Je Informační systém plánování civilních zdrojů, který provozuje SSHR jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů.

24--inf--system-argis.pdf 

Správa státních hmotných rezerv vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS KRIZKOM jako nástroj informační podpory pro řízené a evidované předávání požadavku na věcné zdroje, které orgány krizového řízení stanovené zákonem č. 240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků - www.krizkom.cz

d) Vybrané internetové stránky použitelné v krizovém řízení
Odkazy:
e) Povodně

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR - 25--povodne---ochrana-prirucka.pdf

Zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby - metod. pokyn 26--povodne--hlasna-a-predpovedni-sluzba---mp.pdf 

Zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní - metod.pokyn 27--povodne---zpracovani-plnu-ochrany-pod-vd---mp.pdf 

Na co se zaměřit hlavně po povodni - (doporučení - rady) - 28--povodne---na-co-se-zamerit-po-povodni---doporuceni.pdf

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou - pomůcka 29--plan-obnovy-majetku-metodika-mmr-2006.pdf 

f) Civilní ochrana

Zřízení Zařízení civilní ochrany
Zařízením civilní ochrany rozumíme součást právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky (viz zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Druhy zařízení civilní ochrany a postup jejich zřizování - 30--zarizeni-civilni-ochrany.pdf 

Vedení evidence, posuzování a vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu - 31--evidence--posuzovani-a-vyrazovani-ukrytu.pd

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany (doporučený postup pro vlastníky úkrytů) - 32--udrzba-stalych-ukrytu-co.pdf 

Příručka ke komunitárním programům CO - 33--komunitarni-programy-co---prirucka.pdf 

g) Další informace

Nálezy nebezpečných látek - 34--nalez-nebezpecne-laty----prirucka.pdf 

Standardní věty označující rizikovost při nakládání s nebezpečnými chemickými - 35--standardni-vety---rizikovost.pdf 

D. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY a LEGISLATIVA
Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategii České republiky (aktualizovanou) schválila Vláda ČR dne 8. září 2011. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména v návaznosti na schválení nové Strategické koncepce NATO a s ohledem na celkový vývoj mezinárodní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2003, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.
Bezpečnostní strategie ČR 2015

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 - 2020
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Vojenská strategie ČR

Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené síly).

Vojenská strategie vychází z hodnocení současného stavu a předpokládaného vývoje globálního bezpečnostního prostředí, z bezpečnostních zájmů a z principů obranné politiky obsažených v Bezpečnostní strategii ČR a ze zahraničně-politické orientace ČR. Opírá se o základní principy Strategické koncepce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), na ni navazující Souhrnnou politickou směrnici NATO a Evropskou bezpečnostní strategii Evropské unie (EU).

38--vojenska-strategie-cr.pdf 

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánovaní obrany státu

Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu byl zpracován Ministerstvem vnitra za podpory a spolupráce většiny ústředních správních úřadů a vybraných správních úřadů s působností na celém území ČR i s působností územně vymezenou.

39--terminologicky-slovnik-pojmu-kr.pdf 

Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

40--zasady-rozlisovani-cinnosti-pri-zalp-mp.pdf 

Přehled vybrané bezpečnostní, havarijní, krizové, požární a související legislativy 41--krizova-legislativa.pdf 

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte MěÚ Fryšták, ul. nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, tel. 702 182 603, e-mail: g.najmanova@frystak.cz.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rezervace sokolovna

Sokolovna

                  REZERVACE