Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Rezervace Sokolovna

Rezervace či sjednání pronájmu Sokolovny Fryšták (malý a velký sál) je možná pouze prostřednictvím Rezervačního systému města na webu www.frystak.cz, a to z důvodu udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně další osobní údaje, které správci Sokolovny Fryšták dobrovolně poskytuje objednatel v tomto formuláři, a to na dobu 12 dní za účelem provedení rezervace. Zadanou rezervaci je nutno následně potvrdit v e-mailu objednavatele.

Správce objektu a rezervací: Hana Poledňáková, tel.: +420705604245.

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY VE FRYŠTÁKU

Čl. I Účel a využití tělocvičny

Objekt Sokolovna je určen široké veřejnosti a slouží také k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ Fryšták stanovené rozvrhem hodin a k mimoškolní činnosti sportovních a pohybových zájmových kroužků školy. Mimo stanovený rozvrh hodin školní tělesné výchovy a kroužků slouží objekt k provozování sportovních, pohybových a rekreačních aktivit sportovních organizací a veřejnosti.

Provozní doba objektu Sokolovny je stanovena pro veřejnost:

 • od 7:00 do 22:00 hodin
 • od 15.00 do 22.00 hodin ve dnech školního vyučování

Čl. II Odpovědnost

 1. Za provoz v objektu Sokolovny a jejích prostor odpovídají správci pověření městem Fryšták.
 2. Zajišťování běžného provozu je v kompetenci správce, jehož pokyny jsou pro všechny uživatele závazné. Správce vede provozní knihu tělocvičny.
 3. Za činnosti v objektu Sokolovny a události z nich vyplývající odpovídá:
  1. v době školní tělesné výchovy – vyučující,
  2. v době mimoškolní činnosti – vedoucí mimoškolní činnosti,
  3. v době pronájmu veřejnosti – odpovědná osoba (např: pořadatel turnaje, jednotliví nájemci).
 4. Provozovatelem a vlastníkem objektu Sokolovny je město Fryšták (dále jen „Provozovatel“).

 

Čl. III Podmínky vstupu do objektu Sokolovy

Vstup do objektu Sokolovny je možný jen na základě souhlasu správce.

Členům TJ Fryšták je umožněno užívání objektu Sokolovny dle časového harmonogramu schváleného RMF k 1.9. daného kalendářního roku. Do všech vnitřních prostor je aktivním uživatelům sportovních akcí povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi vhodné pro dané sálové sporty (nešpinící a nezanechávající stopy). Přezouvání se uskutečňuje v místě k tomu určeném.

 

Čl. IV Podmínky využívání sportovního objektu Sokolovna

 1. Všichni aktivní i pasivní uživatelé jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách objektu.
 2. Všichni uživatelé jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili škodu na sportovním ani jiném zařízení a vybavení objektu. Svévolná manipulace s vybavením objektu je zakázána.
 3. Případné zjištění závady nebo způsobení škody musí ten, kdo ji zjistil nebo způsobil, neprodleně nahlásit správci. Správce následně rozhodne o způsobu odstranění závady či škody a vyrozumí pověřeného zástupce města Fryšták o dané situaci. Osoby odpovědné podle článku II, odst. 3., písm. c) hradí náklady na odstranění způsobených závad či škod v plné výši. O ostatních škodách rozhodne Rada města Fryšták (dále jen „RMF“).
 4. Správce zapisuje veškeré poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení objektu do provozního deníku a neprodleně je ohlašuje provozovateli. Při poškození či zničení majetku bude o tomto správcem sepsán zápis s uživatelem. Následně bude rozhodnuto RMF o úhradě škody, nejdéle však do 2 měsíců od vzniku škody.
 5. Správce objektu dohlíží na dodržování podmínek provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží také na ochranu a hospodárné využívání majetku Provozovatele, na dodržování dobrých mravů a na řádné užívání objektu Sokolovny a jejího zařízení a vybavení. Správce je oprávněn nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé ze stanovených podmínek nebo předpisů, či nerespektující jeho pokyny.
 6. Veškerá činnost a manipulace s vybavením se uskutečňuje pouze na pokyn a pod dohledem vyučujícího, vedoucího mimoškolní činnosti nebo odpovědné osoby. Zvlášť ohleduplně je nutno si počínat při činnostech a manipulaci s předměty, které by mohly poškodit podlahu tělocvičny a při používání sprch v šatnách.
 7. Správce před využitím objektu uživatelem zajistí zapůjčení zařízení dle sjednaného pronájmu (sportovní sítě, brány apod.). Po ukončení sportovních nebo jiných činností musí být veškeré používané nářadí a vybavení uloženo na předepsaném místě, nerozhodne-li správce jinak. Za splnění těchto povinností odpovídá vyučující, vedoucí mimoškolní činnosti nebo správce v době užívání tělocvičny veřejností.
 8. Sportovní nářadí a cvičební potřeby ve vlastnictví TJ Fryšták, taxativně uvedené v nájemní smlouvě budou umístěny v prostorách pronajatých TJ Fryšták.
 9. Sportovní nářadí a cvičební potřeby ve vlastnictví TJ Fryšták je možné využívat pouze po dohodě uživatele objektu Sokolovny s vlastníkem tohoto nářadí – TJ Fryšták.
 10. Ve všech prostorách objektu je zakázáno používat žvýkačky, kuřiva, manipulovat s otevřeným ohněm, pít alkoholické nápoje a užívat omamné látky.
 11. Na plochu tělocvičny je zakázáno nosit předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit plochu nebo zařízení (např. větší předměty a kovové části, zavazadla, tyče, nářadí, nože, deštníky, kočárky apod.). V případě sporu, zda se jedná o nevhodný předmět, rozhoduje správce.
 12. Na plochu tělocvičny je zakázán vstup s potravinami a skleněnými láhvemi.
 13. V době využití sportovního prostoru žáky ZŠ, odpovídají za způsobené škody vyučující nebo vedoucí mimoškolní činnosti. Žáci hlásí zjištěné závady vyučujícímu, který závady a škody nahlásí správci – více v čl. VII.
 14. Všichni uživatelé objektu jsou povinni řídit se tímto řádem a dále pokyny správce. Hrubé porušení provozního řádu nebo nerespektování pokynů správce může být důvodem k ukončení poskytování pronájmu tělocvičny bez nároku na vrácení zálohy.
 15. V době pořádání organizovaného turnaje odpovědná osoba (pořadatel) převezme před zahájením turnaje odpovědnost za tělocvičnu od správce a po skončení objekt předá správci zpět. Dále platí ustanovení výše uvedené.
 16. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností uživatelů (mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky apod.).

 

Čl. V Vyúčtování a úhrada

Správce objektu Sokolovny eviduje a účtuje každou i započatou půlhodinu, a to nejen skutečně využívanou, ale i rezervovanou, pokud rezervace nebude zrušena v termínech, uvedených v čl. VIII.

 

Čl. VI Bezpečnost

 1. Uživatelé objektu nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví své ani jiných uživatelů. Za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel odpovídá vyučující, vedoucí mimoškolní činnosti nebo odpovědná osoba.
 2. Lékárnička je umístěna u vstupních dveří hlavního vchodu do objektu. Její použití je uživatel povinen oznámit správci.

 

Čl. VII Užívání objektu Sokolovny žáky základní školy, odpovědnost vyučujících tělesné výchovy

 1. Vyučující a dozor jsou odpovědni za chování a bezpečnost žáků v objektu. Žáci nemají do objektu přístup bez přítomnosti vyučujícího nebo stanoveného dozoru.
 2. Vyučující tělesné výchovy, či jiný pověřený dozor, se scházejí před zahájením výuky (popř. před využitím tělocvičny o velké přestávce či jiné určené přestávce) s žáky před vchodem do objektu, který je uzamčen. Vyučující mají k dispozici klíč od dveří objektu a dalších potřebných prostor.
 3. Vyučující vždy řádně zkontrolují prostor šaten, tělocvičny a nářaďovny, před i po použití a případné závady nahlásí správci objektu.
 4. Vyučující zodpovídá za pořádek ve všech prostorách, které využil po dobu vyučování. Vyučující určuje šatny pro žáky, po skončení vyučovací hodiny zkontroluje, zda jsou zavřená okna, případně vypnutá ventilace, zhasnutá světla, zavřené vodovodní kohoutky.
 5. Vyučující zodpovídá za pořádek v nářaďovně tělocvičny. Veškeré pomůcky použité během výuky musí být vráceny nepoškozené na původní místo.
 6. Po ukončení výuky tělesné výchovy a po odchodu žáků uzamykají všichni vyučující dveře do objektu.

 

Čl. VIII Sjednání nájmu

 1. Nájem je možné sjednat pouze prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách obce (www.frystak.cz).
 2. Dlouhodobý pronájem objektu Sokolovny za účelem sportovních, pohybových a rekreačních aktivit schvaluje RMF a smlouvu  eviduje za obec správce. Nájemní smlouvy předává správce provozovateli objektu.
 3. Finanční hotovost za využívání objektu Sokolovny přebírá správce dle dohody. Pro rezervaci opakovaného pronájmu nebo pro sportovní utkání a turnaje je nutno uhradit celou výši ceny za pronájem. Bez úhrady ceny za pronájem je rezervace neplatná. Platba bude použita na úhradu pozdě zrušené nebo nezrušené rezervace.
 4. Platba se hradí správci nebo na účet města Fryštáku.
 5. Správce je povinen k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci odevzdat finanční hotovost do pokladny města Fryšták.
 6. Zrušení rezervace objektu Sokolovny je možné nejpozději 1 den před termínem pronájmu opět prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách obce (www.frystak.cz) a to pouze odpovědnou osobou. Za nezrušenou nebo pozdě zrušenou rezervaci je nájemce povinen uhradit plnou výši pronájmu. 
 7. Pronajímatel si vyhrazuje právo využít objekt při mimořádných akcích i v době již zadané uživatelem. O této skutečnosti správce uvědomí uživatele nejpozději 5 dnů před konáním akce a pronajímatel mu poskytne náhradní termín, či vrátí úplatu. V případě krizových situací může pronajímatel využít objekty ihned bez informování uživatele. V případě havárie či údržby objektů a jeho zařízení, poskytne náhradní termín, či vrátí úplatu.
 8. Uživatel nebo pořadatel již při sjednávání sportovních akcí bere na vědomí, že v těchto mimořádných případech má nárok pouze na vrácení zaplacených nevyužitých hodin a nelze uplatňovat úhradu jiných nákladů nebo škod v této souvislosti vzniklých – za tyto nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 9. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je „Ceník služeb MF“, který je pravidelně aktualizován a je vyvěšen u správce včetně kontaktu na správce a další pověřené osoby.

 

Čl. IX Všeobecná ustanovení

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele objektu Sokolovny.
 2. Při užívání prostorů objektu Sokolovny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.
 3. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají na dodržování autorského práva.
 4. Tento provozní řád je platný od 21. 5. 2021.
 5. Tento provozní řád byl schválen Radou města Fryšták dne 21. 5. 2021 usnesením číslo U R 12/2021/VIII/34a.

Ve Fryštáku dne: 21. 5. 2021

KONTAKTY: 

Správce objektu: Hana Poledňáková, tel.: +420 705 604 245

Vedoucí OTH – zástupce Provozovatele:  tel.: + 420 730 616 399                                                                                                      

Výpis z aktuálního Ceníku služeb MF:

i) pronájem Sokolovny

Pronájem velkého sálu sokolovny (Kč/hodinu)

 • Cena bez DPH: 330
 • Cena vč. DPH: 400

Pronájem malého sálu včetně posilovny (Kč/hodinu)

 • Cena bez DPH: 330
 • Cena vč. DPH: 400

Poznámka: pro neziskové organizace se sídlem ve Fryštáku je využití zdarma

Posilovna je v současné době mimo provoz - není součástí pronájmu z důvodu necertifikovaných cvičebních prvků.

REZERVACE

Kliknutím na tlačítko rezervovat souhlasím s provozním řádem.

nahoru