Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Dotační politika města

Dotační politika Města Fryštáku se řídí Zásadami grantové podpory nestátních neziskových subjektů města, schválenými usnesením Zastupitelstvaměsta Fryštáku  č. U Z/04/2023/IX/9 ze dne 19.06.2023, které nabyly účinnosti 01. 07. 2023.

O příspěvky z rozpočtu města/granty je možné žádat na předepsaném tiskopisu vždy do 30. 11. a to na činnost nestátní neziskové organizace na příslušný kalendářní rok nebo na kulturní a sportovní akci. Žádosti přijímá podatelna úřadu (na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel). O grantech rozhoduje ustanovená grantová komise začátkem následujícího roku. Každá žádost musí obsahovat řádně vyplněný formulář, zprávu o aktuálně poskytnuté dotaci (pokud byla ve stávajícím roce přiznána) a kopii zřizovací listiny (to v případě, že se jedná o NOVĚ založenou organizaci).

Povinné náležitosti každé žádosti (předepsané formuláře)

Seznam poskytnutých darů a grantů k nahlédnutí zde:

nahoru