Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Co je to MESOH?

Konec MESOH roku 2023 (3. 10. 2023)

Vážení občané,

žádáme vás o kontrolu údajů na vašich odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz. Přístupové údaje najdete na archu s tištěnými čárovými kódy na jednotlivé komodity, které jste obdrželi (případně si můžete vyžádat) u paní K. Kostřicové, tel. 702182609, e-mail: k.kostricova@frystak.cz. Pokud zjistíte nesrovnalosti, reklamace uplatníte u paní Kostřicové na uvedeném e-mailu nebo na e-mailu burianova.isnoit@gmail.com

POZOR! Reklamační období končí 30. 11. 2023! Po tomto termínu bude hodnocení uzavřeno a již nebude možno provádět žádné změny! Prosíme, pozorně si přečtěte přiložený leták s dalšími informacemi (782.27 kB).

Slevy získané v MESOHU budou následně uplatněny při předpisu platby poplatku za komunální odpad na rok 2024. 

Při této příležitosti upozorňujeme, že je možno již nyní si zaevidovat vaši mailovou adresu (pokud jste tak již neučinili) u paní Ivany Plškové na e-mailu: i.plskova@frystak.cz. V rámci finančních úspor již nebudou občanům od roku 2024 hromadně rozesílány poštou poštovní poukázky k úhradě místních poplatků (za komunální odpad či psa), ale pouze prostřednictvím e-mailu. Předpis k platbě lze zaslat na libovolný e-mail - např. i na e-mailovou adresu jiného rodinného příslušníka – dceru, syna, rodiče atp. V případě, že občan nevlastní e-mailovou adresu, je povinen si termín splatnosti a úhradu místního poplatku za psa či komunální odpad hlídat sám. Předpisy k platbě nelze zasílat prostřednictvím datových schránek.

Předpisy k platbě poplatku za komunální odpad budou rozesílány na přelomu měsíce dubna a května 2024 a uvedená částka k platbě bude ponížena o slevu z MESOHU - splatnost poplatku bude stanovena v obecně závazné vyhlášce města platné pro rok 2024. Tuto vyhlášku bude ZMF schvalovat koncem roku 2023. Termín splatnosti bude zveřejněn později.

Děkujeme za spolupráci. OTH


K datu 1. 10. 2019 byl oficiálně zahájen Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH) ve městě Fryšták. Cílem tohoto systému je snížit produkci směsného odpadu, zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů, dále dát občanům možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku, a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a motivační.

Každá sběrná nádoba musí být označena etiketou s unikátním permanentním čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení sběrné nádoby. 

Pro získání EKO-bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a snižování produkce odpadů je NUTNÉ vyplnit celý „Odpadový dotazník“ ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz, včetně uvedení až 5 způsobů, jakými domácnost snižuje produkci odpadů a POTVRDIT „Inventuru stanoviště“, kde současně odsouhlasíte i seznam účastníků evidovaných na stanovišti (v domácnosti) a množství sběrných nádob včetně jejich označení kódem. Přístupové údaje do odpadového účtu jsou uvedeny na archu s čárovými kódy. Vždy k 30. 9. je ukončeno období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro příslušný rok, tzv. MESOH rok.

Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) ve městě Fryštáku

V rámci třídění plastu upozorňujeme, že volný objemný plast jako je zahradní nábytek, květináče, truhlíky, kbelíky, boby, přepravky apod., je možné ukládat pouze na dvoře Technický služeb Fryšták. Při pravidelném svozu plastů v pytlích nebude tento objemový plast svezen, a to v návaznosti na požadavky svozové společnosti. Podrobnější informace: www.mojeodpadky.cz.  Děkujeme za spolupráci!  Věříme, že po zajištění všech výše uvedených postupů se domácnostem sníží alespoň částečně úhrada za odpady, ale i městu Fryšták zvýší slevy na poplatcích za likvidaci a především sníží celkový objem odpadu jako takového.

Dále upozorňujeme, že pro umístění a evidenci ukládaného odpadu na dvoře Technických služeb ve Fryštáku je nutno při vstupu předložit kartičku sběrného dvora, kterou domácnosti obdržely spolu s čárovými kódy. Zaměstnanci Technických služeb Fryšták jsou oprávněni odmítnout uložení odpadu bez předložení této kartičky. Zároveň vás zdvořile žádají o důkladné vytřídění všech dovezených odpadů (např. objemný odpad a nábytek rozložit, roztřídit plasty, dřevo apod.).

Co je to MESOH rok?

Od 1. 10. začíná nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne vždy na podzim. Pro zobrazení svozů odpadu za nové období si můžete překliknout v pravém horním rohu Vašeho odpadového účtu. Sleva bude zohledněna v poplatku za odpad na následující rok.

Případné změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 30. 11. na emailu: burianova.isnoit@gmail.comk.kostricova@frystak.cz. Po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy, prosím, uveďte vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu stanoviště.

Prosíme Vás o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve Vašem odpadovém účtu správné. Váš odpadový účet najdete na www.mojeodpadky.cz a přihlašovací údaje jsou uvedeny dole na archu s čárovými kódy. Zde si také můžete zkontrolovat stav ekobodů popř. na vyžádání u paní Kostřicové na radnici, tel: 702 182 609). Reklamaci lze uplatnit od 15. 10. - 30. 11. 

 Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!


Město Fryšták vybralo v roce 2021 na poplatcích za odpad 1.338 tis. Kč a celkové náklady na svoz odpadu činily 3.984 tis. Kč. Celkový počet poplatníků byl 3703, takže náklady města značně přesahovaly příjmy z vybraného poplatku.


Pro zajímavost uvádíme něco málo z  dalších čísel naší produkce, podklady dodala firma EKOKOM.

Výtěžnost obce 

Přehled komodit 


Plakátky k třídění odpadu ve Fryštáku s podrobnými informacemi ke stažení:

 

nahoru