Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Evidence obyvatel

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu.

Co musíte předložit? Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na matrice u paní Sýkorové (je možné použít pouze originální tiskopis),
  • prokázat totožnost platným občanským průkazem,
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, písemné potvrzení oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na místě.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu nelze provést prostřednictvím datové schránky, tento úkon vyžaduje fyzickou přítomnost občana na úřadě. Podle důvodové zprávy k zákonu o evidenci obyvatel je účelem zákonem upraveného postupu vytvoření účinného mechanismu kontroly, jehož prostřednictvím budou eliminovány případy zneužití neplatného údaje o trvalém pobytu v období, než bude občanovi vydán nový občanský průkaz s aktuálním a pravdivým údajem o trvalém pobytu.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Lhůty

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny. V případě, že je oprávněná osoba současně vlastníkem objektu oznámení ohlašovna nezasílá.

Občan starší 15 let je povinen podat žádost o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

Další informace na webu Ministerstva vnitra ČR

Kontaktní osoba: Renáta Sýkorová, detašované pracoviště (budova Penzionu), nám. Míru 383, Fryšták, tel. +420702182605, e-mail: matrika@frystak.cz.

nahoru