Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Fryšták
Fryšták

Ztráty a nálezy

Informace:

Informace o nalezených předmětech podá paní Renáta Sýkorová, matrika, detašované pracoviště MěÚ Fryšták, nám. Míru 383, Fryšták, tel.  702 182 605, e-mail: matrika@frystak.cz.

Seznam ztrát a nálezů:

2023 

 • Dne 11. 12. 2023 byly odevzdány klíče od vozidla.
 • Dne 15. 11. 2023 byly odevzdány dioptrické brýle.
 • Dne 6. 10. 2023 byly odevzdány hodinky.
 • Dne 4. 10. 2023 byly odevzdány klíče.
 • Dne 11. 09. 2023 byla odevzdána taška.
 • Dne 29. 08. 2023 byla odevzdána finanční hotovost.
 • Dne 21. 08. 2023 byly odevzdány klíče a ovladač.
 • Dne 24. 07. 2023 byl odevzdán notebook. 
 • Dne 12. 05. 2023 bylo odevzdáno elektronické automobilové zařízení.
 • Dne 13. 01. 2023 byly odevzdány hodinky.

2022

 • Dne 28. 11. 2022 byl nalezen šperk ze žlutého kovu a hodinky.
 • Dne 29. 06. 2022 byl do agendy ztrát a nálezů odevzdán nalezený mobilní telefon.
 • Dne 30. 05. 2022 byl nalezen svazek klíčů.
 • Dne 22. 03. 2022 a 25. 03. 2022 byly odevzdány dva svazky klíčů.
 • Dne 14. 02. 2022 bylo odevzdáno jízdní kolo.
 • Dne 14. 01. 2022 byla odevzdána nalezená finanční hotovost. 

2021

 • Dne 18. 10. 2021 byl odevzdán nalezený mobilní telefon.
 • Dne 30. 08. 2021 byl nalezen mobilní telefon. 

2020

 • V neděli dne 20.09.2020 byl ve Fryštáku v Horní Vsi nalezen klíč od auta.
 • Dne 24. 08. 2020 na náměstí ve Fryštáku nalezen svazek klíčů s přívěsky - zřejmě dětský. 
 • Dne 3. 8. 2020 byl odevzdán mobilní telefon.
 • Dne 30. 3. 2020 byly odevzdány brýle.
 • Dne 17. 2. 2020 byla odevzdána nalezená finanční hotovost.

Problematiku ztrát a nálezů upravuje § 1051 až §1065 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

DOMNĚNKA, ŽE NALEZENÁ VĚC NENÍ OPUŠTĚNÁ - § 1051:  Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

ZTRACENÁ VĚC - § 1052:  (1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. (2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje jako by byl nálezcem.

VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - § 1053: (1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost. (2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

ÚSCHOVA NALEZENÉ VĚCI - § 1054: (1) Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem. (2) Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží podle odstavce 1; předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem; to neplatí, jde-li o věc, o níž nelze mít pochybnost o její výjimečnosti a hodnotě.

VYDÁNÍ VĚCI VLASTNÍKOVI - § 1055: Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

NÁLEZNÉ - § 1056: (1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností. (2) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.

NAKLÁDÁNÍ S NALEZENOU VĚCÍ - § 1057: (1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém. (2) Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. (3) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

ZVÍŘE, KTERÉ ZJEVNĚ MĚLO VLASTNÍKA - § 1058: (1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. (2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

ZVÍŘE ZJEVNĚ URČENÉ K ZÁJMOVÉMU CHOVU - § 1059: (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. (2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

PŘECHOD PRÁVA NA OBEC - § 1060: Prohlásí-li nálezce obci, že nalezenou věc nabýt nechce, přechází jeho právo věc nebo výtěžek za ni stržený užívat a nabýt na obec, na jejímž území byla nalezena. Nabytím vlastnického práva vzniká obci povinnost zaplatit nálezci nálezné.

NEOZNÁMENÍ NÁLEZU - § 1061: Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

SPOLUNÁLEZCI - § 1062: Nalezne-li nějakou věc několik osob zároveň, jsou oprávněny i zavázány společně a nerozdílně. Spolunálezcem je i ten, kdo věc spatřil a snažil se ji dosíci, třebaže se jí dříve uchopil někdo jiný.

Nález skryté věci: 

VĚC ZAKOPANÁ, ZAZDĚNÁ NEBO JINAK SKRYTÁ - § 1063: O nálezu věci zakopané, zazděné nebo jinak skryté platí totéž, co o nálezu ztracené věci. Nálezci však nenáleží nálezné, když vlastník o úkrytu věci věděl.

OZNÁMENÍ NÁLEZU - § 1064: (1) Není-li zřejmé, komu skrytá věc patří, oznámí nálezce její nalezení vlastníkovi pozemku a obci, na jejímž území byla nalezena; § 1062 platí obdobně. (2) Nepřipadne-li skrytá věc podle jiných právních předpisů do vlastnictví státu, kraje nebo obce, ujedná si nálezce s vlastníkem pozemku, kdo z nich si věc ponechá a vyplatí druhému polovinu ceny věci. Neshodnou-li se, náleží věc vlastníku pozemku a ten nálezci zaplatí polovinu její ceny.

OSOBA ZJEDNANÁ K NALEZENÍ - § 1065: Osoba zjednaná k nalezení ztracené nebo skryté věci není nálezcem a náleží jí jen odměna za hledání, byla-li ujednána. 

nahoru